Recykling statków

Aktem prawnym regulującym możliwości przemieszczania statków, jako odpadu, celem ich recyklingu jest Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów. Rozporządzenie odnosi się zarówno do statków podnoszących banderę państwa członkowskiego UE jak i krajów spoza UE.

W 2013 roku przyjęto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu statków oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 i Dyrektywę 2009/16WE. Od momentu rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia 1257/2013 statki podnoszące banderę państwa członkowskiego będą wyłączone z zakresu Rozporządzenia 1013/2006, a będą podlegały wyłącznie pod Rozporządzenie 1257/2013. Terminy i zakres stosowania określone zostały w art. 32 rozporządzenia.

Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji osobom fizycznym lub prawnym, zgodnie z art. 19 Rozporządzenia (EU) nr 1257/2013:

  • W zakresie zakładów recyklingu statków

Anna Adamczyk-Gorzkowska
Ministerstwo Środowiska
Departament Gospodarki Odpadami
ul. Wawelska 52/54, 00-920 Warszawa
tel. 22 579 27 83, e-mail: anna.adamczyk-gorzkowska@mos.gov.pl

  • W zakresie statków

Ewa Makowska
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Morskiej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 583 85 90, e-mail: ewa.makowska@mgm.gov.pl

Informacji w zakresie rozporządzenia nr 1013/2006 udziela:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Kontroli Rynku Wydział Transgranicznego Przemieszczania Odpadów
ul. Wawelska 52/54, 00-920 Warszawa, tel. 22 579 22 71