Informacje o projekcie

Wykonanie przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych stanowi obowiązek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wynikający z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Pierwsza wstępna ocena ryzyka powodziowego została przygotowana w 2011 r., a następnie na jej podstawie opracowano mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego, a także plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które Rada Ministrów przyjęła 18 października 2016 r. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wyróżniono dla określonych typów powodzi, w tym dla powodzi od strony morza.

Co 6 lat konieczne jest dokonanie przeglądu wstępnej oceny ryzyka powodziowego, a w razie potrzeby jej aktualizacja. Integralnym elementem ww. przeglądu i aktualizacji, opracowywanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jest przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych opracowywane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zadanie to składa się z trzech głównych działań:

  1. weryfikacji i aktualizacji metodyki wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych,
  2. pozyskania oraz opracowania danych i informacji na potrzeby aktualizacji WORP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych,
  3. przygotowania aktualizacji WORP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

Opracowane dokumenty obejmować będą obszary województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego.

Poniżej mapa obrazująca obszar realizacji projektu.

Dofinansowanie unijne na realizację przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza

Zadanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczące wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zostało uwzględnione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), jako kwalifikujące się do dofinansowania ze środków tego Programu w działaniu 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Następnie zostało wpisane na Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w trybie pozakonkursowym POIiŚ 2014-2020 jako projekt pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Ostatecznie, po zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie projektu z wynikiem pozytywnym, dnia 26 października 2017 r. podpisania została pomiędzy Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Wartość całkowita projektu wynosi 700 000 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 wynosi 595 000 PLN.