Akty prawne

Konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006r. Maritime Labour Convention, 2006 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu – angielska wersja robocza Kodeks pracy Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i […]

Praca na statkach pod obcą banderą.

I.Państwo bandery Regulacje ustawy o pracy na morzu dotyczące procedur skargowych ikompetencji inspekcji państwa bandery mają zastosowanie jedynie do zatrudnienia na statkach pod polską banderą. Z tego względu, skargi dotyczące zatrudnienia pod obcą banderą należy składać do właściwych organów państwa bandery. Zgodnie z Normą 5.1.5 ust. 4 (ang. Standard 5.1.5 par. 4) Konwencji MLC, wraz […]

Agencje zatrudnienia

I. Państwowa Inspekcja Pracy Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 1.Kontrola przestrzegania obowiązku: –dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, prowadzonego przez marszałka województwa; –prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi wprzepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, –prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 […]

Praca na statkach pod polską banderą.

I. Państwowa Inspekcja Pracy Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in.: 1.Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych zrodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; 2.Podejmowanie działań […]

Praca na statkach morskich

Kwestie dotyczące zatrudnienia na statkach morskich uregulowane są w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu. Ustawa reguluje dwie podstawowe kategorie spraw: Warunki pracy i życia marynarzy na statkach morskich podnoszących polską banderę. Ustawa o pracy na morzu reguluje warunki pracy i życia marynarzy na statkach objętych zakresem stosowania Konwencji o pracy […]