Porty morskie

Polska posiada cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, są to Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami zarządzającymi portami oraz – w ramach prowadzonej polityki morskiej – wyznacza kierunki rozwoju portów morskich. Wpisują się one w cele określone w Strategii Rozwoju Transportu do roku […]

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego przygotowuje i opiniuje projekty ustaw oraz założeń. Prowadziła prace między innymi nad projektem ustawy o pracy na morzu, implementującej Konwencję o pracy na morzu MLC 2006, projektem zmian w ustawie opodatku tonażowym, projektem ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz projektem zzakresu bezpieczeństwa morskiego i badania wypadków morskich. Organizację oraz tryb działania Komisji […]

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej powołany został zarządzeniem nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. (M.P. Nr 70, poz. 635 z późn. zm.). Raporty z realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej Raport z realizacji polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej w 2016r. (PDF) Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Raport […]

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej

Od czasu powstania zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej opublikowanych zostało wiele dokumentów dotyczących samej polityki, ale też jej poszczególnych elementów. Całość materiałów stanowi punkt odniesienia dla obecnego kształtu zintegrowanej polityki morskiej UE oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Najważniejsze dokumenty Uchwała nr 33/2015 Rady Ministrów Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.) […]

Polityka morska

Polską politykę morską warunkuje i określa Zintegrowana Polityka Morska Unii Europejskiej. Łączy ona polityki sektorowe w celu maksymalnego wykorzystania potencjału płynącego z nadmorskiego położenia państw członkowskich. Zintegrowana polityka morska Zintegrowana polityka morska obejmuje wszystkie dziedziny życia politycznego, gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego, które w jakikolwiek sposób powiązane są z morzem i jego zasobami. Nowe podejście do […]