Ochrona środowiska morskiego

Ochrona środowiska morskiego, przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu morskiego, polega na stosowaniu środków minimalizacji wpływu żeglugi na środowisko.

Należą do nich:

  • technologie ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza ze statków,
  • odpowiednie gospodarowanie odpadami i ściekami wytwarzanymi na statkach,
  • bezpieczny recykling statków,
  • kontrola postępowania ze statkowymi wodami balastowymi i osadami,
  • stosowanie nieszkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach,
  • utrzymywanie gotowości do szybkiego i skutecznego reagowania na zanieczyszczenie morza olejami lub innymi substancjami szkodliwymi, które może wystąpić na skutek wypadków morskich.

Z uwagi na międzynarodowy charakter żeglugi kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków ma współpraca i działania podejmowane globalnie, dlatego wymogi dotyczące ograniczania wpływu żeglugi na środowisko morskie regulowane są przez konwencje międzynarodowe i wytyczne organizacji międzynarodowych.

Więcej informacji o:

  • Podstawowych aktach prawnych dotyczących ochrony środowiska morskiego znajdziesz tutaj,
  • Wodach balastowych i szkodliwych organizmach wodnych oraz patogenach znajdziesz tutaj,
  • Ramowej Dyrektywie w sprawie strategii morskiej znajdziesz tutaj,