Ochrona środowiska – akty prawne

Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska wsektorze transportu morskiego oraz w podziale na grupy zagrożeń Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r., sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmieniona Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. 1987 nr 17, poz.101) oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w […]

Ochrona środowiska morskiego

Ochrona środowiska morskiego, przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu morskiego, polega na stosowaniu środków minimalizacji wpływu żeglugi na środowisko. Należą do nich: technologie ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza ze statków, odpowiednie gospodarowanie odpadami i ściekami wytwarzanymi na statkach, bezpieczny recykling statków, kontrola postępowania ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, stosowanie nieszkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, utrzymywanie […]