Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (DGWiZS)

Dane kierownictwa:

Dyrektor: Monika Niemiec-Butryn

Zastępca: Przemysław Żukowski

Zastępca: Joanna Kopczyńska

Zastępca: Małgorzata Bogucka-Szymalska

Dane kontaktowe:

W sprawach związanych z żeglugą śródlądową, tel.: +48 22 583 85 50

W sprawach związanych z gospodarką wodną, tel.: +48 22 583 85 40

fax: +48 22 583 85 51

e-mail: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl

Zadania departamentu

W zakresie gospodarki wodnej:

 • inicjowanie, opracowanie i wdrażanie polityki Ministra w zakresie gospodarki wodnej;
 • współudział i koordynacja działań związanych z ochroną wód oraz ochroną wód Morza Bałtyckiego, w tym prowadzenie spraw związanych z członkostwem Polski  w Konwencji o ochronie Morza Bałtyckiego (HELCOM);
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Programu Ochrony Wód Morskich;
 • koordynacja działań związanych z przygotowaniem planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz spraw związanych z nadzorem nad realizacją projektów przeciwpowodziowych, w tym projektów finansowanych ze środków Banku Światowego oraz środków UE;
 • współpraca z Komisją Europejską w zakresie związanym z ochroną wód w Polsce;
 • współpraca z komisjami do spraw wód granicznych.

W zakresie żeglugi śródlądowej:

 • prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych na potrzeby transportu wodnego śródlądowego;
 • prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej;
 • prowadzenie spraw w zakresie kwalifikacji w żegludze śródlądowej;
 • prowadzenie spraw z zakresu przewozu osób i rzeczy statkami żeglugi śródlądowej oraz pracy na statkach żeglugi śródlądowej;
 • promocja transportu wodnego śródlądowego;
 • współpraca międzynarodowa w zakresie śródlądowych dróg wodnych;
 • funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego.

Ponadto DGWiZS inicjuje, opracowuje i wdraża politykę Ministra w zakresie gospodarki wodnej. Przekazuje i udostępnia Komisji Europejskiej informacje, sprawozdania i dokumenty wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej, dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego[1], dyrektywy ws. substancji priorytetowych[2], dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej[3], dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych[4], dyrektywy azotanowej[5].

Do obowiązków departamentu należy także obsługa: Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej, Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych oraz Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.

Departament prowadzi nadzór nad:

 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie;
 • Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie;
 • Dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej;
 • Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

[1] Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej).

[4] Dyrektywa Rady (91/271/EWG) z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.

[5] Dyrektywa Rady (91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanym i przez azotany pochodzenia rolniczego) .