Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Dane kierownictwa

Dyrektor Departamentu: Michał Wójcik

Dane kontaktowe
tel.: +48 22 583 88 80
e-mail: SekretariatDWM@mgm.gov.pl

Zadania

1. Departament Współpracy Międzynarodowej odpowiada za wykorzystanie współpracy międzynarodowej, w tym zwłaszcza w ramach UE, dla realizacji strategii rozwoju kraju oraz efektywnego zarządzania FE. Ponadto Departament odpowiada za koordynację spraw wynikających z członkostwa Polski w UE.
2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1) inicjowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej w ramach kompetencji Ministerstwa, której celem jest wspieranie działań Ministerstwa oraz wymiana doświadczeń;
2) nadzór nad realizacją działań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych zawartych przez Ministra z zagranicznymi partnerami;
3) koordynacja merytorycznego, organizacyjnego i protokolarnego przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;
4) inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań Ministerstwa związanych z przygotowywaniem stanowisk na posiedzenia grup roboczych Rady UE, formalnych i nieformalnych posiedzeń Rady UE (w szczególności Rady UE do spraw transportu) i Komitetów Stałych Przedstawicieli w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych;
5) koordynacja spraw związanych z udziałem właściwego członka kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach KSE oraz wypracowaniem stanowiska resortu do dokumentów będących przedmiotem obrad KSE;
6) inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań Ministerstwa związanych ze współpracą z instytucjami europejskimi, w tym PE i Komitetem Regionów;
7) współdziałanie, z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w zakresie prowadzonych przez te komórki spraw związanych z przygotowywaniem, negocjowaniem, ratyfikacją, ogłaszaniem projektów umów międzynarodowych i realizacją tych umów oraz wypracowywania stanowisk do przesłanych w procesie uzgodnień wewnątrzresortowych projektów umów międzynarodowych;
8) współpraca z resortem właściwym do spraw zagranicznych oraz innymi w zakresie wymiany informacji dotyczących polityki międzynarodowej w zakresie kompetencji Ministra;
9) monitorowanie i analizowanie wielowymiarowych przedsięwzięć międzynarodowych, w szczególności w obszarze polityki transportowej, w kontekście ich zgodności z celami Ministerstwa w koordynacji z pozostałymi komórkami.