Departament Rybołówstwa (DR)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Janusz Wrona
Zastępca: Marta Rabczyńska – Kapcińska
Zastępca: Kamil Wojnar

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583-8900
fax: +48 22 583-8901
e-mail: SekretariatDR@mgm.gov.pl

Zadania

1. Departament Rybołówstwa realizuje zadania Ministra dotyczące uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rybackiej, rozwoju rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego oraz odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zwanym dalej “PO RYBY 2007-2013” i Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, zwanym dalej “PO RYBY 2014-2020”.

2. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) opracowywania założeń i programów realizacji polityki państwa w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego;
2) nadzoru nad gospodarowaniem, ochroną i wykorzystaniem żywych zasobów wód morskich i śródlądowych;
3) kwot połowowych i warunków prowadzenia połowów organizmów morskich;
4) prognozowania dostępności do łowisk i rynku rybnego;
5) prowadzenia rejestru statków rybackich;
6) wydawania licencji połowowych oraz specjalnych zezwoleń połowowych;
7) wydawania zezwoleń na prowadzenie chowu, hodowli organizmów morskich i zarybiania na polskich obszarach morskich;
8) korzystania z modułów zawartych w Systemie Informacji Rybołówstwa Morskiego (SIRM) oraz w Elektronicznym Systemie Raportowania (ERS) i Systemie Wymiany Danych Rybackich UE (FIDES III);
9) gromadzenia danych statystycznych z zakresu rybactwa;
10) dostępu statków rybackich i badawczych obcych bander do polskich obszarów morskich w zakresie rybołówstwa morskiego i badań żywych zasobów morza;
11) opracowywania, zarządzania i koordynacji wdrażania PO RYBY 2007-2013 oraz współpracy z Komisją Europejską w obszarze EFR i EFMR oraz wynikających z nich zobowiązań, a także współpracy z innymi instytucjami krajowymi zaangażowanymi w realizację PO RYBY 2007-2013 i PO RYBY 2014-2020;
12) realizacji i koordynacji prac Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBY 2014-2020;
13) prac związanych z przygotowaniem PO RYBY 2014-2020;
14) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój rybactwa oraz tworzenia warunków wsparcia postępu biologicznego w hodowli ryb;
15) współdziałania w tworzeniu warunków systemowych dla prawidłowego funkcjonowania rynku rybnego i przedsiębiorstw gospodarki rybnej;
16) współdziałania w opracowywaniu wymagań dotyczących produktów rybnych w sferze produkcji i obrotu;
17) rybackiego racjonalnego wykorzystania śródlądowych wód powierzchniowych;
18) dbałości o rozwój rybactwa śródlądowego oraz warunków dla ochrony ryb we współpracy ze środowiskiem rybackim, jego organizacjami i rybackimi instytutami badawczymi;
19) chowu, hodowli i wprowadzania do wód ryb z gatunków obcych rodzimej faunie;
20) kontroli i oceny realizacji SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”;
21) monitorowania, raportowania, sprawozdawczości, kontroli i oceny realizacji PO RYBY 2007-2013;
22) realizacji działań związanych z przeprowadzanymi audytami Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej i jej mechanizmów finansowych;
23) nadzoru nad wykonywaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań w zakresie PO RYBY 2007-2013 i PO RYBY 2014-2020 oraz wdrażania Wspólnej Polityki Rybackiej;
24) podległości okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1) Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym;
2) Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.