Departament Prawny (DP)

Dane kierownictwa

Dyrektor Departamentu Prawnego: Bartosz Szczurowski

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 86 10
fax: +48 22 583 86 11
e-mail: SekretariatDP@mgm.gov.pl

Zadania

Do zadań Departamentu należą m.in.:

  • koordynacja procesu legislacyjnego;
  • prowadzenie Dziennika Urzędowego Ministra;
  • opracowywanie, pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw;
  • prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra;
  • monitorowanie prac legislacyjnych;
  • współudział w przygotowaniu i redagowaniu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;
  • sporządzanie opinii prawnych na polecenie Członków Kierownictwa Ministerstwa;
  • udzielanie porad prawnych komórkom w sprawach, w których powstają zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości;
  • kontrola formalnoprawna;
  • sprawy z zakresu prawa Unii Europejskiej dotyczące prawidłowego wdrażania i stosowania tego prawa;

Departament Prawny ściśle współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa. Prowadzi kontrolę formalnoprawną i parafuje projekty umów przygotowywanych w komórkach organizacyjnych oraz projekty upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra i Dyrektora Generalnego.