Departament Prawny (DP)

Dane kierownictwa

Dyrektor Departamentu Prawnego: Bartosz Szczurowski

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 86 10
fax: +48 22 583 86 11
e-mail: SekretariatDP@mgm.gov.pl

Zadania

1. Departament Prawny odpowiada za obsługę prawną Ministra w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej – gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa.

2. Do zadań Departamentu należą w szczególności:
1) koordynacja procesu legislacyjnego i wspomaganie jego prowadzenia, w tym opracowywanie, pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz współudział w przygotowaniu i redagowaniu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;
2) opiniowanie przygotowanych przez komórki organizacyjne projektów statutów organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne
i centralne organy administracji rządowej, a także do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez te organy;
3) świadczenie pomocy prawnej, w tym w zakresie opiniowania pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych na wniosek właściwej komórki organizacyjnej, jeśli jest to niezbędne ze względu na skomplikowany stan prawny, w którym ma być wydana decyzja;
4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz trybunałami, w tym podejmowanie działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowań prowadzonych przez komórki organizacyjne:
a) jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych
b) dotyczących działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych;
5) sprawy z zakresu prawa UE dotyczące prawidłowego wdrażania i stosowania prawa UE;
6) koordynacja spraw z zakresu współpracy Ministra z Pełnomocnikiem Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA;
7) realizacja zadań związanych z windykacją należności Ministerstwa;
8) prowadzenie spraw wynikających z dwustronnych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (tzw. „umów BIT”), w tym współpraca z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa wykonującą zastępstwo procesowe w tym zakresie;
9) prowadzenie repertorium spraw sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych;
10) monitorowanie prac legislacyjnych,
11) sprawdzanie zgodności z obowiązującymi przepisami i politykami przepisów prawa miejscowego wydanych przez organy podległe i nadzorowane.