Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami (DOK)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Maria Pełda-Sypuła

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 8680
e-mail: SekretariatDOK@mgm.gov.pl

Zadania

Departament odpowiada za prowadzenie postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) w sprawach, które dotyczą wydawania dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w szczególności:

  • pozwoleń wodnoprawnych,
  • zgłoszeń wodnoprawnych,
  • ocen wodnoprawnych,

Ponadto DOK prowadzi postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w sprawach opiniowania i uzgadniania realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zadaniem Departamentu jest również przeprowadzanie kontroli gospodarowania wodami w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Departament Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami prowadzi postępowania administracyjne w zakresie ustalania linii brzegu oraz stwierdzania charakteru wód.