Departament Nadzoru Właścicielskiego (DNW)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Maria Skubniewska

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 86 30
fax: +48 22 583 86 31
e-mail: SekretariatDNW@mgm.gov.pl

Zadania

1. Departament Nadzoru Właścicielskiego odpowiada za wykonywanie praw majątkowych i osobistych Skarbu Państwa w odniesieniu do nadzorowanych podmiotów.

2. Do zadań Departamentu należą w szczególności:
1) nadzór nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których Minister Skarbu Państwa jest organem założycielskim, a których zakres działania zaliczany jest do spraw: gospodarka morska,
żegluga śródlądowa, rybołówstwo oraz wykonywanie innych czynności organu założycielskiego;
2) komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, w tym komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w celu komunalizacji, na wniosek organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego;
3) wnoszenie przedsiębiorstw państwowych do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa;
4) wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, w szczególności:
a) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,
b) wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji/udziałów, wniesieniem akcji/udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółek,
c) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek;
5) kwalifikacja przedsiębiorstw państwowych do komercjalizacji oraz spółek do prywatyzacji;
6) opiniowanie, pod względem merytorycznym, wniosków o udzielenie pomocy publicznej oraz wniosków o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną składanych przez nadzorowane podmioty;
7) realizacja zadań Ministra Skarbu Państwa wynikających z art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) polegających na przekazywaniu części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółek;
8) wykonywanie zadań Ministra dotyczących fundacji, w których Minister jest fundatorem, współfundatorem lub wykonuje funkcje ministra właściwego, w szczególności ustawowych zadań ministra właściwego dla nadzoru fundacji;
9) wykonywanie zadań w zakresie monitorowania i rejestrowania procesów nadzoru i prywatyzacji.3. Zadania, o których mowa w ust. 1, nie obejmują zadań zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych.
4. Departament prowadzi bazy danych dotyczące nadzorowanych przedsiębiorstw i spółek oraz sporządza informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów według określonych zasad.