Departament Gospodarki Morskiej (DGM)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Katarzyna Krzywda
Zastępca: Paweł Krężel

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 85 70
fax: +48 22 583 85 71
e-mail: SekretariatDGM@mgm.gov.pl

Zadania

1. Departament Gospodarki Morskiej odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie gospodarki morskiej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1) opracowywanie założeń i kierunków rozwoju transportu morskiego oraz infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów;
2) programowanie rozwoju infrastruktury transportu morskiego;
3) gospodarka nieruchomościami w portach i przystaniach morskich;
4) planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich oraz prowadzenie konsultacji i uzgodnień transgranicznych w tym zakresie;
5) prowadzenie spraw z zakresu morskiego prawa pracy;
6) prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich, ochrony żeglugi i portów;
7) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek użytkowania morza oraz ochroną brzegu morskiego;
8) nadzór i współpraca z uznanymi instytucjami klasyfikacyjnymi.
9) promocja spraw morskich w kraju i za granicą, w tym promocja żeglugi bliskiego zasięgu i inne, w koordynacji z Biurem Ministra;
10) tworzenie strategii dla poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego w ramach HELCOM;
11) prowadzenie spraw zintegrowanej polityki morskiej;
12) tworzenie polityki transportu morskiego w ramach transportu intermodalnego;
13) tworzenie polityki ekologicznej w obszarze polityki morskiej, nadzór nad realizacją inwestycji realizowanych przez jednostki nadzorowane i podległe finansowanych z udziałem środków publicznych;
14) w porozumieniu z DWM współpraca z organizacjami międzynarodowymi z zakresu gospodarki morskiej;15) negocjacje umów bilateralnych z zakresu gospodarki morskiej.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1) dyrektorami urzędów morskich;
2) izbami morskimi i delegatami Ministra przy izbach morskich;
3) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.

4. Departament prowadzi obsługę:
1) Sekretariatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego;
2) Sekretariatu Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Sekretariatu Zespołu Trójstronnego do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.
5. Departament odpowiada za współpracę z Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie w zakresie transportu morskiego.