Biuro Ministra (BM)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Katarzyna Figlewicz

Zastępca Dyrektora: Paweł Jabłoński

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 86 70
fax: +48 22 583 86 71
e-mail: SekretariatBM@mgm.gov.pl

Informacja dla Obywatela

tel. 222 500 147 (Resortowa infolinia MGMiŻŚ)

tel. 222 500 115 (Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

Zadania

1. Biuro Ministra odpowiada za organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:
1) koordynacja współpracy z Sejmem i Senatem, w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorów oraz wystąpienia posłów do PE;
2) obsługa udziału Ministra, sekretarzy stanu oraz podsekretarzy stanu w posiedzeniach odpowiednio Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz KRMC;
3) koordynacja, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, procesu uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez członków Rady Ministrów;
4) realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
5) koordynacja organizacyjnego przygotowywania zagranicznych wyjazdów członków kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych podejmowanych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa;
6) koordynacja udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynacja spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra;
7) prowadzenie spraw z zakresu odznaczeń państwowych i odznak honorowych;
8) prowadzenie spraw przyznawania patronatów dla organizowanych wydarzeń oraz udziału w komitetach honorowych;
9) koordynacja spraw kontroli zarządczej w zakresie: planu działalności Ministra, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra, samooceny kontroli zarządczej, oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem;
10) obsługa sekretarska członków kierownictwa Ministerstwa.