Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BK)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Beata Orlik

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 88 90
e-mail: SekretariatBK@mgm.gov.pl

Zadania

1. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego odpowiada za realizację zadań związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:
1) prowadzenie kontroli planowych i doraźnych komórek organizacyjnych;
2) prowadzenie kontroli:
a) organów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra,
b) jednostek podległych organom, o których mowa w lit. a, lub przez nie nadzorowanych,
c) podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, których dysponentem jest Minister;
3) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji;
4) koordynacja organizacji kontroli zewnętrznej prowadzonej w Ministerstwie przez organy kontrolne;
5) realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019;
6) koordynacji spraw nadzoru Ministra nad organami oraz jednostkami podległymi i nadzorowanymi.

3. W strukturze Departamentu znajduje się funkcjonalnie niezależna i wyodrębniona komórka Audytu Wewnętrznego, realizująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego, w celu wspierania Ministra w realizacji celów i zadań.

4. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego zapewnia obsługę komitetu audytu.