Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Anna Pawłowska
Zastępca: Anna Skibińska
Zastępca: Patrycja Szpak

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 88 20
fax: +48 22 583 88 21
e-mail: SekretariatBDG@mgm.gov.pl

Zadania

1. Biuro Dyrektora Generalnego zapewnia ciągłość funkcjonowania Ministerstwa, w tym odpowiada za realizację budżetu dla części budżetu państwa: 21 – Gospodarka morska, 62 – Rybołówstwo i 69 – Żegluga śródlądowa. Ponadto Biuro odpowiada za realizację zadań dyrektora generalnego oraz Ministra w obszarze dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz realizacji
polityki personalnej wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, a także wobec organów nadzorowanych.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:
1) z zakresu prawa pracy oraz realizacji polityki personalnej:
a) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa, w tym z obszaru rozwoju zawodowego,
b) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra, wobec osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz organów nadzorowanych przez Ministra,
c) zapewnienie pracownikom Ministerstwa doradztwa w zakresie etyki,
d) prowadzenie działalności socjalnej w Ministerstwie,
e) organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu;

2) z zakresu obsługi finansowej i realizacji budżetu dla części budżetu państwa: 21 – Gospodarka morska, 62 – Rybołówstwo i 69 – Żegluga śródlądowa obsługi finansowej:
a) opracowywanie i wykonywanie budżetu,
b) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dysponenta części i dysponenta III stopnia,
c) obsługa finansowo-księgowa dla urzędów żeglugi śródlądowej,
d) realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 projektu PO PT,
e) realizacja dochodów i wydatków, w tym na statutową działalność jednostek
3) zapewnienie funkcjonowania Ministerstwa:
a) realizacja zadań dotyczących organizacji urzędu,
b) nadzór nad poprawnością procesu i koordynacja udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynacja zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych,
c) nadzór finansowy nad realizacją umów zawartych w wyniku zamówień publicznych w zakresie m.in. obsługi podróży służbowych oraz usług tłumaczeniowych,
d) koordynacja spraw związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie,
e) koordynacja spraw związanych z dostępem do informacji publicznej udzielanej na wniosek,
f) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością, bezpieczeństwem państwa, obroną cywilną w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra,
g) ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie, obsługa Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
h) ochrona przeciwpożarowa i ochrona osób i mienia na terenie Ministerstwa,
i) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
j) obsługa administracyjno-logistyczna komórek organizacyjnych, w tym dokonywanie zakupów dla komórek organizacyjnych,
k) gospodarowanie mieniem Ministerstwa,
l) planowanie i realizacja działań związanych z budową, rozwojem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych Ministerstwa lub na potrzeby Ministerstwa,
m) zapewnienie dostępu do informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych w Ministerstwie oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie i informacji w nich przetwarzanych,
n) zakup wyposażenia teleinformatycznego,
o) prowadzenie kancelarii ogólnej Ministerstwa oraz archiwum zakładowego Ministerstwa,
p) prowadzenie obsługi sekretariatu i budżetu PKBWM.