Zawarto porozumienie ws. przesunięcia środków finansowych pomiędzy Priorytetami PO „Rybactwo i Morze”

Zakończono spór rybaków śródlądowych z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczący przesunięcia środków finansowych pomiędzy priorytetami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Planowane w ubiegłym roku przesunięcie środków finansowych pomiędzy Priorytetami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w tym redukcja systemu rekompensat wodno-środowiskowych na rzecz wsparcia rybołówstwa morskiego wywołała kontrowersje w środowisku rybackim. Podstawę decyzji o ograniczaniu systemu rekompensat stanowił pogarszający się od lat stan zasobów Morza Bałtyckiego, niskie ceny rynkowe produktów rybołówstwa, wynikające ze złej kondycji poławianych ryb, co w efekcie spowodowało, iż działalność rybacka na obszarze Morza Bałtyckiego stała się nierentowna.

Podczas trwających wielomiesięcznych konsultacji społecznych minister Marek Gróbarczyk dokładnie zapoznał się z postulatami hodowców karpia, osobiście odwiedzając gospodarstwa rybackie w Brzeszczach, Rykach i Przygodzicach.

W czwartek 11 stycznia w siedzibie ministerstwa odbyło się spotkanie, podczas którego porozumiano się ze środowiskami rybackimi i zakończono spór. Po uwzględnieniu propozycji przedstawicieli sektora akwakultury i mając na uwadze równowagę między potrzebami branż śródlądowej i morskiej, zapadła decyzja o pozostawieniu do dyspozycji hodowców karpia kwoty 50,99 mln euro. Kwota ta niewątpliwie pozwoli zrekompensować hodowcom koszty związane z prowadzoną działalnością ekologiczną i tym samym zwiększy rentowności gospodarstw rybackich.

Mamy nadzieje, że dotacje przyczynią się do rozwoju produkcji karpia, ale też produkcji całej akwakultury. Mamy ogromne możliwości, aby rozwijać te branże rybactwa śródlądowego, przede wszystkim polskie przetwórstwo – stwierdził minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Wspólnie wypracowana wysokość rekompensaty, w ramach zawartego ze środowiskiem kompromisu, na poziomie 779 zł do 1 ha powierzchni stawu na 1 rok stanowi wsparcie zbliżone do tego, które było udzielone w ramach działań wodno-środowiskowych w poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2007-2013.

Stajemy w jednym szeregu do realizacji naszych zadań. Mam wrażenie, że teraz w znacznie lepszej atmosferze uda się zrealizować projekty w 2018 roku – stwierdził na briefingu prasowym Sławomir Litwin, Przewodniczący Komitetu Ogólnopolskiego Pogotowia Protestacyjnego Rybaków.

– Bardzo serdecznie dziękuję panu Przewodniczącemu, ale też wszystkim uczestnikom spotkania, którzy uczestniczyli w procesie negocjacyjnym. Mamy kompromis, który jest niezwykle ważny. Udało się zażegnać spór i zaproponować realne wsparcie produkcji karpiowej w Polsce – stwierdził minister Marek Gróbarczyk. Zaprosił hodowców do „daleko idącej współpracy w ramach aliansu, który został zawarty”.

Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków w zakresie Pakietu 1 – podstawowego oraz Pakietu 2 – rozszerzonego, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizacje działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2018 r.

Dzięki zawartemu porozumieniu pozycja Polski w produkcji ryb słodkowodnych na arenie międzynarodowej zostanie utrzymana, a chów i hodowla ryb stanowić będzie kluczowy element rozwoju całego rodzimego sektora rybackiego.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ