Warszawa. Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, któremu przewodniczyła Anna Moskwa, podsekretarz stanu w resorcie.  

Głównym tematem posiedzenia była prezentacja wstępnej wersji projektu – planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000. Uczestnicy otrzymali informacje na temat działań podejmowanych przez inne państwa regionu Morza Bałtyckiego,
w zakresie opracowania krajowych morskich planów zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja projektu planu. przedstawiciel Instytutu Morskiego w Gdańsku przedstawił prezentację, w której szczegółowo omówił przepisy regulujące opracowanie oraz przyjęcie projektu, harmonogram poszczególnych etapów jego realizacji oraz przyjętą metodologię.  Podkreślił że projekt, ma charakter wstępny tzw. „zerowy”, który stanowi podstawę opracowania kolejnych wersji dokumentu.

Poruszone zostały zagadnienia konfliktów przestrzennych, które będą rozstrzygane w trakcie dalszych prac nad projektem. Odbyła się również dyskusja poświęcona najważniejszym kwestiom spornym, związanym z wykorzystaniem przestrzeni morskiej. Ustalono, że w najbliższej przyszłości odbędą się spotkania bilateralne z resortami w celu wypracowania kompromisu.

Na zdjęciu od lewej: wiceminister Anna Moskwa, Katarzyna Krzywda, dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej w MGMiŻŚ

****

Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy monitorowanie realizacji polskiej polityki morskiej, przygotowywanie i opiniowanie projektów stanowisk Rady Ministrów, opracowywanie rocznych raportów oraz innych dokumentów na potrzeby Rady Ministrów, a także instytucji UE.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ