Piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Głównym przedmiotem V posiedzenia Komitetu Monitorującego była uchwała dotycząca zaopiniowania propozycji zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Przedmiotowa uchwała zakłada między innymi przesunięcie środków finansowych z Priorytetu 2 unii – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, na rzecz Priorytetu 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy. Komitet Monitorujący pozytywnie zaopiniował projekt zmiany Programu Operacyjnego.

Podczas posiedzenia przyjęto również uchwały z zakresu:

  • Priorytetu 1 – w sprawie wyrażenia przez Komitet Monitorujący zgody na realizację operacji
    z zakresu różnicowania i nowych form dochodów w ramach artykułu 30 oraz artykułu 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
    w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego poza obszarem objętym Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, ale na terytorium Unii Europejskiej;
  • Priorytetu 5 – Wspieranie obrotu i przetwarzania – w sprawie zatwierdzenia propozycji zmiany kryterium wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z zakresu planów produkcji i obrotu w ramach artykułu 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zaakceptowanego Uchwałą Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 38/2016 z dnia 21 marca 2016 r.

***

Piąte spotkanie Komitetu Monitorującego odbyło się 25 września 2017 r. W imieniu Marka Gróbarczyka – ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej , przybyłych gości przywitał Janusz Wrona – dyrektor Departamentu Rybołówstwa w MGMiŻŚ. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji Europejskiej – Isabelle Garzon oraz Agnieszka Korbel, a także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowiska rybackiego i nauki.

Treści uchwał dostępne są w zakładce Komitet Monitorujący Program Operacyjny Ryby 2014-2020.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ