Transport Week 2016: o rozwoju żeglugi śródlądowej i portów w Sopocie

Transpor week mTransport week1 m

„Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce” to tytuł i motyw przewodni zakończonej sesji zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, w ramach trzydniowej międzynarodowej konferencji TRANSPORT WEEK 2016, odbywającej się w Sopocie.
W konferencji uczestniczył Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. temat giełdy transportu intermodalnego. – Jej utworzenie jest kwestią czasu – stwierdził Paweł Brzezicki. – Popytu już w tej chwili jest, pozostaje jedynie problem związany ze zdolnościami przeładunkowymi.
Zbigniew Antonowicz, prezes szczecińskiego Stowarzyszenia „Odrą w Świat” przedstawił wyniki najnowszych badań związanych z wykorzystaniem transportu wodnego śródlądowego w obsłudze portów Szczecin-Świnoujście. Podstawą prezentacji „Odra – ewolucja użeglowienia rzeki przez III i IV do V klasy studium aspektów ekonomicznych tego procesu w świetle polityki krajowej, międzynarodowej i unijnej” było opracowanie szczecińskich naukowców, jakie zostało wykonane na zlecenie ZMPSiŚ SA.
Uczestnicy debaty podkreślali zadowolenie z faktu, iż po wielu latach temat polskiej żeglugi śródlądowej powraca z dużą siłą, a działania związane z jej odbudową stają się priorytetowe. Wśród nich wskazywane jest przede wszystkim przywrócenie żeglowności polskich rzek oraz przystąpienie Polski do konwencji AGN, co oznaczać będzie konieczność dostosowania warunków żeglugi na rzekach do IV klasy żeglowności. Żegluga śródlądowa staje się priorytetem w planach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury transportowej kraju.
Przedstawiciel Instytutu Morskiego w Gdańsku, Miron Mironowicz zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia barier prawnych i kosztów tak potężnego przedsięwzięcia względem korzyści, jakie może przynieść jego realizacja.
Pod względem hydrotechnicznym i żeglugowym wody śródlądowe w Polsce mają ogromny potencjał, co podkreślił w swoim wystąpieniu prof. Adam Bolt z Politechniki Gdańskiej. Na korzyści wzbudzone w postaci m. in. nowych miejsc pracy, zleceń dla stoczni czy ograniczeń kosztów związanych z eksploatacją taboru zwrócił uwagę Marek Świeczkowski, Przewodniczący Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe.
W ramach debaty przedstawiona została także koncepcja rewitalizacji drogi wodnej E40. Urszula Kowalczyk z Instytutu Morskiego w Gdańsku zaprezentowała analizę dotyczącą rozwoju połączenia śródlądowego od Bałtyku do Morza Czarnego. Podczas sesji omówiony został także temat turystyki wodnej – o jej rozwoju na przykładzie Pętli Żuławskiej mówił Michał Górski, prezes Zarządu Spółki Pętla Żuławska.
Przedstawione przez Zbigniewa Antonowicza wyniki badań popytowych uzasadniają podjęcie działań na rzece Odrze. Obecnie przedsiębiorstwa w pasie Odrzańskiej Drogi Wodnej generują rocznie ok. 10 mln ładunków w handlu morskim. Po roku 2020 wolumen ten może wzrosnąć do 20 mln ton rocznie. Badania wskazują, że przy minimum III klasie żeglugowej powstaną warunki dla przejęcia przez transport wodny śródlądowy ok. 10 mln ton ładunków rocznie korzystających z transportu morskiego w relacjach z portami w Szczecinie i Świnoujściu. Będą to zarówno ładunki masowe, jak i drobnica konwencjonalna. Przy IV klasie żeglugowej należy oczekiwać przesunięcia na transport wodny śródlądowy kolejnych ładunków w układzie międzykorytarzowym, w tym ok. 100 tys. TEU ładunków w kontenerach. Pojawi się również wolumen ładunków w ramach tzw. popytu wzbudzonego, wynikającego z pojawienia się nowych inwestorów, którzy zdecydują się skorzystać z żeglownej drogi wodnej. W przypadku likwidacji ostatnich wąskich gardeł na drodze wodnej Szczecin-Berlin istnieją realne przesłanki na realizację na tej trasie przewozów ładunkowych na poziomie 2 mln ton rocznie.
Podniesienie klasy żeglowności Odry umożliwi wykorzystanie, w sposób znacznie efektywniejszy, najbardziej przyjaznego dla środowiska naturalnego środka transportu, łączącego port z jego zapleczem daleko w głębi lądu. Żeglowna Odra, wraz z istniejącym kanałem Odra-Havela, Kanałem Gliwickim, Kanałem Odra-Szprewa, planowanym kanałem Dunaj-Odra-Łaba, może ustanowić poprzez porty śródlądowe wraz z morsko-rzecznym zespołem portów Szczecin-Świnoujście wysoce efektywną i rozległą sieć śródlądowych dróg wodnych, łączących Morze Bałtyckie z zachodnią, środkową, południową Europą.
Podczas drugiego dnia konferencji przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wraz ze Stowarzyszeniem „Odrą w Świat” wzięli udział w debacie „Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami Wschodniej i Zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby”, zorganizowanej z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Źródło: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA