Szczecin. 5 Międzynarodowy Kongres Morski zakończony

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się podpisaniem Memorandum o współpracy ekonomicznej w zakresie rozwoju gospodarki morskiej pomiędzy Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a Ministerstwem koordynującym sprawy morskie Indonezji. W trakcie Kongresu Morskiego odbyło się spotkanie bilateralne pomiędzy stronami. Zostały na nim poruszone zagadnienia dotyczące kooperacji w zakresie rozbudowania połączeń oraz infrastruktury morskiej.

Luhut Binsar Panjaitan po lewej, Marek Gróbarczyk po prawej
Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Luhut Binsar Panjaitan wicepremier Indonezji
Luhut Binsar Panjaitan, wicepremier Indonezji
podpisanie memorandum

Marek Gróbarczyk w swoim wystąpieniu opisywał tzw. masterplan stoczniowy. Jednym z jego założeń jest unowocześnienie stoczni, szczególnie w sytuacji w której do tej gałęzi przemysłu przepływają najnowocześniejsze technologie.

„Polskie stocznie mogą być bardzo konkurencyjne wobec konkurencyjnych podmiotów zagranicznych. Stocznie muszą funkcjonować na zasadach rynkowych, korzystać z całego potencjału gospodarki” – mówił minister Gróbarczyk.

Luhut Binsar Panjaitan, wicepremier Indonezji oraz minister koordynujący sprawy morskie podkreślił duże znaczenie więzi gospodarczych pomiędzy Polską a Indonezją. Wicepremier podkreślił, że ze względu na specyfikę geograficzną kraju, Indonezja odczuwa najdobitniej skutki zmian klimatycznych i ocieplania się klimatu. Władze tego kraju od dłuższego już czasu z zainteresowaniem przyglądają się Polsce, widząc w naszym kraju spory potencjał.

Druga debata plenarna

Debata plenarna, którą otworzyła swoim wystąpieniem Magda Kopczyńska, dyrektor z DG MOVE (Komisja Europejska) była związana z zagadnieniami związanymi z rolą portów morskich w całej Europie. Uczestnicy dyskutowali na temat wyzwań jakie stoją przed portami oraz całą żeglugą morską w Europie, rozbudowy systemu wsparcia finansowego dla podmiotów związanych z gospodarką morską oraz. Poruszono temat intensyfikacji wymiany handlowej.

Blok I Żegluga, porty i stocznie

Podczas panelu Stocznie jako punkty węzłowe rozwoju, industrializacji i innowacji, uczestnicy dyskusji wskazali siłę polskiej brany stoczniowej w oparciu o produkcje statków napędzanych LNG. Wskazano, że polskie stocznie konkurują już jakością, a nie ceną.

W panelu Potencjał stoczni a potrzeby armatorów eksperci zaznaczyli potrzebę odnowienia taboru przez armatorów promowych. Omówiono potencjał polskich armatorów i głównych stoczni. Innowacyjność w przemyśle okrętowym jest ryzykowna, ale konieczna by sprostać oczekiwaniom  – stwierdzili uczestnicy panelu.

W trakcie panelu poświęconego wpływowi rynku żeglugowego na przemysł stoczniowy wskazano że ten ostatni reaguje z opóźnieniem na wszelkie zmiany.

Blok II, Edukacja i Innowacje

Morskie szkolnictwo wyższe

Jako pierwszy głos zabrał Wojciech Ślączka, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.  przybliżył on słuchaczom zagadnienia związane ze szkolnictwem wyższego jako jednym z elementów  rozwijającej się innowacyjnej gospodarki morskiej. W dyskusji głos zabrali również eksperci:  Paweł Zalewski prof. nadzw. AM, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, Mariusz Giernalczyk prof. nadzw. AMG, Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i praktyk Wydziału Mechanicznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Karol Korcz z Akademii Morskiej w Gdyni oraz Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG, Prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Gdyni.

W panelu pt. “Nowe technologie w transporcie śródlądowym” podjęto temat konsorcjum naukowo-przemysłowego, powołanego w ramach Przedsięwzięcia Horyzontalnego Dolna Wisła ISP1. konsorcjum podjęło się realizacji budowy jednostek dla transportu śródlądowego i żeglugi przybrzeżnej dedykowanych dla Dolnej Wisły z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu transportu śródlądowego oraz ochronę zasobów naturalnych.

Janusz Uriasz reprezentujący Akademię Morską w Szczecinie oraz Polską Komisję Akredytacyjną wygłosił referat poświęcony Europejskiej Ramie Kwalifikacji w kształceniu kadr morskich. Prelegent podkreślił, iż pomocą w porównaniu krajowych systemów kształcenia jest możliwość ich odniesienia do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Umożliwia to obiektywne wskazanie poziomu szkolnictwa w którym dane kwalifikacje morskie są osiągane.

Średnie szkolnictwo morskie

Panel był dedykowany  zagadnieniu wysoko wykwalifikowanych kadr technicznych w rozwoju nowoczesnej gospodarki morskiej oraz istotnym znaczeniu współpracy szkół z przedsiębiorcami.

Janusz Karp, dyrektor departamentu edukacji morskiej w MGMiŻŚ podkreślił, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nabył prawo do zakładania i prowadzenia szkół: morskich,  żeglugi śródlądowej i rybołówstwa. Wraz z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo Oświatowe, minister będzie mógł przejmować obecnie funkcjonujące szkoły w drodze porozumienia z samorządem. 

Korzyści wynikające z zakresu nowych uprawnień to między innymi: możliwość przekazania pełnej kwoty subwencji na działanie szkoły, większa  współpraca pomiędzy Ministerstwem a szkołami (już istniejąca w ramach realizacji postanowień STCW), czy też znaczne zwiększenie możliwości kontaktu szkół z podmiotami współpracującymi z Ministerstwem (miedzy innymi: armatorami, portami, stoczniami itp.)

Blok III, Międzynarodowe aspekty prawne w branży morskiej

Z kolei w trakcie panelu III (międzynarodowe aspekty prawne w branży stoczniowej) bloku III omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące oddziaływania wymogów środowiskowych na kształtowania prawodawstwa, a przez to norm dotyczących projektowania, budowy i recyklingu statków. Podczas panelu omówiono m.in. kwestie dotyczące projektu ekologicznego i bezpiecznego recyklingu statków „Zielona Stocznia”, który stanowi jeden z czterech filarów Programu Batory (obok budowy promów pasażersko – samochodowych w polskich stoczniach, rozwoju inteligentnych technologii okrętowych oraz koncepcji nowoczesnej modułowej platformy offshore). Cały projekt wchodzi w zakres Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze reindustrializacja, który pilotuje MGMiŻŚ. Omówiono również zagadnienia dotyczące zawierania kontraktów na budowę statków, wskazując na cechy charakterystyczne tego typu umów. Poruszone tematy, wraz z zagadnieniami dotyczącymi stoczni w innych panelach V MKM składają się na zbiór najbardziej aktualnych kwestii związanych z odbudową i aktywizacją polskiego przemysłu okrętowego.

Blok IV Rybołówstwo i ekologia

Panel ekologia w gospodarce morskiej zaczął się prelekcją na temat holistycznej oceny środowiska Bałtyku. Wykład odnosił się do projektu Helcom Holas II, który ma na celu wsparcie nadbałtyckich państw członkowskich w wywiązaniu się z obowiązków wynikających z Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej. Podobną ocenę stanu wód morskich, opartą na wskaźnikach biologicznych i abiotycznych, opracowują nie tylko kraje unijne, ale także m.in. Stany Zjednoczone. Prelekcję zakończyła dyskusja na temat wód pochodzących z oczyszczania spalin na statkach, która okazała się idealnym wstępem do kolejnego wykładu. Dr inż. Tadeusz Borkowski, profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Szczecinie wygłosił wykład odnośnie problematyki związanej z obniżeniem emisji spalin pochodzącej z żeglugi morskiej. Przedstawiono ocenę efektów ograniczenia emisji SOx w kontekście wyboru sposobu oczyszczania gazów odlotowych i zastosowanego paliwa. Ostatnia z prelekcji w panelu dotyczyła inwazji gatunków obcych w wyniku ich introdukcji wraz z wodami balastowymi statków. Głównymi obszarami narażenia są wody portowe oraz przyległe obszary. Zostały zaprezentowane wymagania Konwencji Balastowej oraz systemy i metody obróbki wód balastowych. Podkreślono, że tematem wymagającym uwagi jest certyfikacja laboratoriów.

5. Międzynarodowy Kongres Morski oficjalnie zakończyły wystąpienia  Anny Moskwy, podsekretarza stanu w MGMiŻŚ i Krzysztofa Kozłowskiego, wojewody zachodniopomorskiego.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ