Stypendia dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przyznał stypendia na rok akademicki 2017/2018 wyróżniającym się w nauce studentom i doktorantom.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. poz.1051), w grudniu 2017 r. minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przyznał na rok akademicki 2017/2018 stypendia za wybitne osiągniecia w nauce studentom i doktorantom.

W 2017 r. Rektorzy Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie złożyli 13 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia studentom oraz 1 wniosek o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia doktorantom.

Na podstawie kryteriów oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 sporządzono listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń stypendia otrzymało 5 najwyżej ulokowanych w rankingu studentów: Pan Eric Kulbiej, Pani Marta Tuchółka, Pani Izabella Bojke, Pani Marianna Maruszczak, Pani Aleksandra Zdanowska, oraz doktorant Pan Paweł Górecki.

Wszystkim laureatom stypendiów Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej gratulujemy oraz zachęcamy do dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ