Spotkanie Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej

Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, otworzył drugie spotkanie Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej.

“Rada jako organ opiniodawczo-doradczy wspiera Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zależy nam, aby Państwa aktywność w reprezentowanych środowiska była duża oraz liczę na wsparcie, konstruktywną dyskusję i zaangażowanie nie tylko dzisiaj, ale w Państwa bieżącej działalności na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej” – powiedział na początku spotkania Minister Jerzy Materna.

Spotkaniu przewodniczył prof. Zygmunt Babiński, który na wstępie zaznaczył jak istotną rolę pełni Rada w promowaniu śródlądowych dróg wodnych i korzyści dla gospodarki i mieszkańców wynikających z rozwoju transportu wodnego śródlądowego. W trakcie spotkania przedstawiono m.in.:

  • informację Banku Gospodarstwa Krajowego na temat stanu Funduszu Żeglugi Śródlądowego oraz opinię BGK na temat ilości wniosków kredytowych w bieżącym roku kalendarzowym;
  • główne konkluzje z opracowania Analizy popytu na usługi transportowe na Odrzańskiej Drodze Wodnej;
  • główne konkluzje z przeprowadzonego dialogu technicznego dot. planowanego zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu opracowania pn. Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły;
  • postępy w konsultacjach i pracach nad projektem ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym;

Bartosz Fabiańczyk – Prezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych poruszył szereg zagadnień związanych z potencjalnymi ułatwieniami dla armatorów, którzy korzystają z Funduszu Żeglugi Śródlądowej. W dalszej części spotkania dyskutowano o kwestiach na rzecz zmniejszenia negatywnych następstw prawodawstwa unijnego (np. dyrektywy 96/71/WE) oraz prawa wewnętrznego krajów członkowskich – niemieckiej ustawie o gwarantowanym minimalnym wynagrodzeniu godzinowym dla pracowników zatrudnionych na terenie Republiki Federalnej Niemiec „MiLoG”.

W spotkaniu wzięli udział powołani członkowie Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym w skład Rady wchodzą przedstawiciele ministrów, armatorów, zawiązków zawodowych pracowników żeglugi śródlądowej, zainteresowanych samorządów województw oraz ośrodków naukowych zajmujących się tematyką żeglugi śródlądowej.

Więcej informacji o Radzie znajduje się tutaj.

Na zdjęciu od prawej: Prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król,fot. MGMiŻŚ
Na zdjęciu znajduje się minister Jerzy Maternafot. MGMiŻŚ
Na zdjęciu Prezes Związku Polskich Armatorów Śródlądowych - Bartosz Fabiańczykfot. MGMiŻŚ
Na zdjęciu wszyscy uczestnicy spotkaniafot. MGMiŻŚ
Na zdjęciu od prawej: Wiesław Kołodziejski - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Luiza Kaczmarczyk-Bugaj z Ministerstwa Finansówfot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
NA zdjęciu znajduje się prof. Zygmunt Babińskifot. MGMiŻŚ
Na zdjęciu: Marcin Białek, Departament Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚfot. MGMiŻŚ