Spotkanie dotyczące planowanych zmian w funkcjonowaniu portów i przystani morskich.

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, przewodniczył spotkaniu dotyczącym planowanym zmianom w funkcjonowaniu portów i przystani morskich.

W spotkaniu wzięli udział prezesi zarządów portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a także przewodniczący rad interesantów portów morskich oraz przedstawiciele pilotów morskich.

Podczas spotkania przedstawiono i omówiono harmonogram prac nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw oraz planowane zmiany, w tym wynikające z konieczności dostosowania krajowych regulacji do postanowień rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2017/352 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów oraz propozycje ewentualnych zmian w zakresie organizacji  usług pilotażu w portach morskich.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ