Publikacje dotyczące śródlądowych dróg wodnych dostępne do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi śródlądowych dróg wodnych, które zostały opublikowane pod adresem https://mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne/publikacje-i-materialy-informacyjne/

  • „Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” stanowiła podstawę dla przygotowania „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”, przyjętych Uchwałą nr 79 Rady Ministrów z dnia 14.06.2016 r. (M.P. z 2016 r., poz.711).
  • „Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym” zawiera informacje o śluzach żeglugowych, infrastrukturze krzyżującej się ze śródlądową drogą wodną (m.in. o mostach i  rurociągach), portach śródlądowych, przystaniach, nabrzeżach przeładunkowych oraz miejscach limitujących głębokości tranzytowe.
  • „Europejskie Porozumienie w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (Konwencja AGN)”

Zachęcamy także do przekazania uwag i opinii do wyników modelowania odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej do ujścia Nysy Łużyckiej, które są opublikowane pod adresem:

https://mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne/program-rozwoju-odra/

Biuro Prasowe MGMiŻŚ