Prezydent ratyfikował Konwencję dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej

Prezydent Andrzej Duda 28 sierpnia 2017 r. ratyfikował Konwencję dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzoną w 1966r. w Genewie1 oraz wypowiedział Konwencję dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisaną w Paryżu w 1925 r.2

Ratyfikacja ww. Konwencji z Genewy przy jednoczesnym wypowiedzeniu Konwencji z Paryża, prowadzi do przyjęcia przez Polskę nowszych, bardziej szczegółowych i adekwatnych do współczesnych uwarunkowań standardów w zakresie pomiarów statków żeglugi śródlądowej. Pozwoli to na zrównanie statutu polskich statków przez uznanie ich świadectw pomiarowych z analogicznymi dokumentami wydawanymi przez państwa strony nowszej Konwencji.

Ujednolicenie sposobu pomierzania statków w ramach państw stron Konwencji pozwala na miarodajne podejście do statków żeglugi śródlądowej. Brane pod uwagę są ich wymiary, co przekłada się na standaryzację parametrów technicznych śródlądowych dróg wodnych – w tym prześwitów pod mostami, a także unifikację taboru, co ułatwia swobodny przepływ pracowników w żegludze śródlądowej.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ


1 Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzona w Genewie 15 lutego 1966r.

2 Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisana w Paryżu 27 listopada 1925r.