Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

W dzisiejszych rozmowach w Brukseli z ramienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej udział bierze Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentuje szef tego resortu Krzysztof Jurgiel. Ministrów wspierają eksperci obu resortów.
Wśród tematów obejmujących rybołówstwo poruszane będą m.in. kwestie dotyczące limitów i licencji połowowych poza wodami unijnymi, czy też sprawy przeflagowywania statków rybackich.
Polska strona poruszy również problem realokacji niewykorzystanych kwot połowowych, leżącej w gestii Komisji.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ