Porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo podpisane

Jerzy Materna – sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uczestniczył w podpisaniu porozumienia w sprawie budowy stopnia wodnego w Siarzewie.

Wydarzenie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska. Porozumienie podpisał także minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Podpisanie Porozumienia w sprawie realizacji inwestycji budowy stopnia wodnego Siarzewo, a tym samym zwrócenie się w kierunku wykonania tego przedsięwzięcia to decyzja ważna, potrzeba i racjonalna. Decyzja wpisana w plany Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na którą od lat czekało wielu użytkowników dróg wodnych, a przede wszystkim armatorzy.

Priorytetowe działanie resortu

Rozwój transportu wodnego na Wiśle i osiągnięcie parametrów międzynarodowej klasy żeglowności to działanie priorytetowe resortu. Realizacja budowy kolejnego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka została wpisana jako zadanie pilne w perspektywie krótkoterminowej do dokumentu pn. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030. Uwzględniono ją także w krajowych dokumentach strategicznych przyjętych przez Radę Ministrów, tj. aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami dla obszaru dorzecza Wisły oraz w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na obszarze dorzecza Wisły.

Bezpieczna i przewidywalna żegluga

Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, budowa stopnia wodnego Siarzewo pozwoli  na prowadzenie bezpiecznej i przewidywalnej żeglugi, na co szczególnie liczy biznes i co stanowi ważny aspekt planowania działań rozwojowych nadwiślańskich samorządów. Zapewnienie kolejnych kilkudziesięciu kilometrów stałych parametrów żeglugowych będzie początkiem aktywizacji całego jej odcinka i terenów przybrzeżnych.

Rozwój wodnego transportu śródlądowego

Stąd też aktywnie i szeroko działamy na rzecz rozwoju transportu wodnego śródlądowego. W tym celu doprowadziliśmy do ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), do których na Wiśle zaliczamy drogę wodną E 40 i E 70 (na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego). Podpisanie tego dokumentu zobowiązuje nas do włączenia polskich śródlądowych dróg wodnych do sieci europejskiego transportu wodnego. Warunek jest jeden – modernizacja dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności.

W związku z tym we współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk przygotowujemy studium wykonalności dla modernizacji drogi wodnej rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy
z uwzględnieniem połączenia Warszawa – Brześć. Planuje się, że w pierwszym kwartale 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie potencjalnego Wykonawcy, który opracuje dokumentację dla przedmiotowego zadania.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

fot. MGMiŻŚ
Na zdjęciu od lewej: wiceminister energii Andrzej Piotrowski, minister środowiska pfor. Jan Szyszko, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna. Ministrowie podpisują porowimienie. Na białym stole, przy którym siedzą, znajdują się biało-czerwone kwiaty.fot. MGMiŻŚ
Wiceminister Jerzy Maternafot. MGMiŻŚ

Załączniki