Polska i Federacja Rosyjska ściśle współpracują w zakresie gospodarki rybnej na Zalewie Wiślanym

Współpraca między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską w zakresie spraw rybackich prowadzona jest w oparciu o umowę [1] o wzajemnych stosunkach i współpracy w dziedzinie gospodarki rybnej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a rządem Federacji Rosyjskiej.

W ramach tej umowy odbywają się cykliczne spotkania polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej, podczas której prowadzone są rozmowy o stanie zasobów ryb i sposobach zarządzania nimi.

Posiedzenie XVII Sesji miało miejsce w Kaliningradzie (Rosja). Przewodniczącym polskiej delegacji był Kamil Wojnar – zastępca  dyrektora Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ). Uczestnikami z obu stron byli przedstawiciele z instytutów badawczych i administracji rybackiej. Stronie rosyjskiej przewodniczył Andrey Zdetovetskiy – kierownik Urzędu Kontroli, Nadzoru i Ochrony Ryb Rybołówstwa.

Ochrona bioróżnorodności akwenu

28-29 listopada 2017 r. odbyła się XVII Sesja polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej Zalewu Wiślanego. Posiedzenie poprzedziły spotkania grup roboczych (27 listopada br.), których celem była ocena stanu żywych zasobów ryb oraz możliwości ich odbudowy.

Zasoby leszcza i sandacza

Strony wypracowały sposób zarządzania zasobami leszcza i sandacza na Zalewie Wiślanym na 2018 rok –  podobny,  jaki obowiązywał na rok 2017. Na polskiej części tego akwenu będzie obowiązywać maksymalny dopuszczalny limit wystawianych jednocześnie narzędzi połowowych. Badania prowadzone w 2016 i 2017 roku wykazały wzrost śmiertelności leszczy i sandaczy. W związku z tym,  strona polska poinformowała, że rozpocznie prace nad weryfikacją obowiązujących środków technicznych, w celu ograniczenia tej śmiertelności.

Natomiast strona rosyjska nadal będzie regulować połowy przy zastosowaniu ogólnych kwot połowowych. W przypadku leszcza będzie to 290 ton, a sandacza – 150 ton.

Restytucja jesiotra i siei

Istotnym tematem rozmów była kontynuacja prac nad odtworzeniem populacji jesiotra ostronosego w wodach rzek Wisły. Strona rosyjska poinformowała o przeprowadzonych pracach dotyczących odtworzenia populacji siei na Zalewie Kurońskim oraz perspektywach rozwoju sztucznego odtwarzania wodnych organizmów żywych na Zalewie Wiślanym.

Kwestie węgorza

Strona polska poinformowała o przebiegu zatwierdzenia przez Komisję Europejską (KE) transgranicznego planu zarządzania węgorzem europejskim w polsko-rosyjskiej strefie dorzecza Pregoły i Zalewu Wiślanego. Należy mieć na uwadze, że opracowane przez KE środki ochrony węgorza mogą mieć wpływ na odłożenie w czasie przyjęcia planu zarządzania tym gatunkiem.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

______________________________________________________

[1]Umowa zawarta 7 lipca 1995 r.