Program „Rybactwo i Morze” – inauguracja komitetu monitorującego

Pierwsze   posiedzenie   Komitetu   Monitorującego   Program   Operacyjny   „Rybactwo  i Morze” w 22 stycznia br. otworzył jego przewodniczący, Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W posiedzeniu Komitetu wzięli udział przedstawiciele sektora rybackiego, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej.

Podczas I posiedzenia Komitet Monitorujący przyjął swój Regulamin pracy oraz podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do  dofinansowania  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i  Rybackiego z zakresu Priorytetu 3 Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz Priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ