Pierwszy dzień Kongresu Morskiego dobiegł końca

Pierwszy dzień 5. Międzynarodowego Kongresu Morskiego za nami. Organizatorzy wydarzenia, w tym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – mieli zaszczyt gościć znamienitych gości. W oficjalnej inauguracji wydarzenia wzięła udział Premier Beata Szydło.

Przemysł stoczniowy to nie tylko ważny dział gospodarki, to symbol przemian, symbol polskiej niepodległości. Rozwój gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej to jeden z priorytetów mojego rządu. Podejmowane przez nas działania mają szerszy kontekst, jakim jest bezpieczeństwo naszego kraju. – podkreśliła w swoim wystąpieniu Beata Szydło.

Minister Marek Gróbarczyk po raz kolejny w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne jest użeglownienie polskich rzek. – Ratyfikowana na początku roku Konwencja AGN, zobowiązuje nas do rozwoju polskich rzek i uzyskania IV klasy ich żeglowności. Bardzo ważnym elementem planu jest przystąpienie do studium wykonalności, w celu uzyskania odpowiedniej klasy żeglowności. Ponadto wydarzenie obfitowało w wiele zagadnień związanych z branżą morską. Panele dyskusyjne odbywały się w 4 oddzielnych blokach:
  • Żegluga, porty i stocznie;
  • Edukacja i innowacje;
  • Prawo, finanse i bezpieczeństwo;
  • Rybołówstwo i ekologia.

Blok I: Żegluga, porty i stocznie

Kolejną debatę rozpoczęła prezentacja na temat aktualnej kondycji dróg wodnych śródlądowych i miejsca transportu wodnego śródlądowego w systemie transportowym kraju. Podczas dyskusji podkreślono, że projekt Rozwój sektora żeglugi śródlądowej został ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako jeden z projektów strategicznych. Eksperci zaznaczyli, że dla włączenia tego sektora transportu do systemu transportowego kraju koniecznie jest, poza determinacją polityczną, przygotowanie dobrych programów inwestycyjnych.

W trakcie debaty ph. „Rzeka w biznesie” omówiono korzyści płynące z zagospodarowania rzeki Wisły. Podkreślono, jak ważną rolę w rozwoju żeglugi śródlądowej powinien pełnić sektor prywatny. Kluczowym elementem w tym aspekcie jest odpowiednia promocja transportu wodnego, zachęcająca podmioty sektora prywatnego potencjalnie zainteresowane inwestycjami w żegludze śródlądowej i zwiększająca świadomość społeczna. Na koniec został pokazany film promocyjny z “rejsu kontenerowego”. Przedstawiono także szanse i zagrożenia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Szwecji.

Blok dedykowany żegludze śródlądowej rozpoczęła dyskusja przedstawicieli europejskich organizacji związanych z transportem wodnym śródlądowym. Eksperci zgodnie podkreślili, że najważniejsze dla tego sektora transportu jest długoterminowe wsparcie polityczne dla planów rozwoju oraz podjęcie współpracy zarówno na poziomie regionalnym jak i transgranicznym. Istotne jest także zapewnienie odpowiedniego mechanizmu finansowania dla projektów inwestycyjnych.

Podczas panelu dyskutowano nad szansami i zagrożeniami dla gospodarki rybnej w kontekście planów rozwoju żeglugi śródlądowej. Na koniec określono rozwiązania istniejących zagrożeń, zwłaszcza w przypadku minimalizowania oddziaływania stopni wodnych i elektrowni wodnych.

Blok II: Morskie szkolnictwo wyższe

Podczas  panelu Morskie szkolnictwo wyższe moderowanego przez dr inż. st. of. mech. okr. Zbigniewa Łosiewicza zaprezentowanych zostało 7 referatów. Jako pierwszy głos zabrał dr hab. inż. dr hab. inż.k pt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, który przybliżył słuchaczom zagadnienie Szkolnictwa wyższego jako niezbędnego elementu rozwijającej się innowacyjnej gospodarki morskiej. W dyskusji głos zabrali również eksperci: dr hab. inż. st. of. pokł. Paweł Zalewski prof. nadzw. AM, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, dr inż. Mariusz Giernalczyk prof. nadzw. AMG, Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i praktyk Wydziału Mechanicznego, Akademii Morskiej w Gdyni, dr inż. Karol Korcz z Akademii Morskiej w Gdyni oraz dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG, Prorektor ds. nauki AMG.

Kolejny referat dotyczący LNG w imieniu mgr inż. st. of. pokł. Kingi Drwięgi z Akademii Morskiej w Szczecinie wygłosił dr inż. Kpt. Ż. W. Andrzej Bąk Prof. Nadzw. AM, Prorektor Akamedii Morskiej w Szczecinie.

Prezentacja „Nowe technologie w transporcie śródlądowym“ różniła się od pozostałych – jeden temat został podjęty przez trzech ekspertów. Jako pierwszy wystąpił  prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Zbigniew Burciu kierownik katedry eksploatacji statku w Akademii Morskiej w Gdyni, który poświęcił swoje wystąpienie konsorcjum naukowo-przemysłowemu, powołanemu w ramach Przedsięwzięcia Horyzontalnego Dolna Wisła ISP1, które podjęło się realizacji budowy jednostek dla transportu śródlądowego i żeglugi przybrzeżnej dedykowanych dla Dolnej Wisły z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu transportu śródlądowego, ochronę zasobów naturalnych. Następnie głos zabrał Khalid Tachi, (EICB) z Holandii zaprezentował referat: Uptake of Greening Technologies for Inland Navigation.Natomiast Wojciech Ignalewski, Kierownik Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podjął temat rozwoju nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowej w aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska.

Dr hab. inż. Janusz Uriasz z Akademii Morskiej w Szczecinie wygłosił referat poświęcony Europejskiej Ramie Kwalifikacji w kształceniu kadr morskich. Prelegent podkreślił, iż pomocą w porównaniu krajowych systemów kształcenia jest możliwość ich odniesienia do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Umożliwia to obiektywne wskazanie poziomu szkolnictwa w którym dane kwalifikacje morskie są osiągane.

Jako ostatni w panelu głos zabrał Kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, prof. AMW. Celem Jego wystąpienia było dokonanie analizy problematyki praktycznego szkolenia na żaglowcach i w morskich jednostkach szkolnych. Referent zaprezentował zagadnienie koncentrując się zarówno na ujęciu historycznym  jak i obecnych wymaganiach w tym zakresie.

Blok III: Prawo, finanse, bezpieczeństwo

Paweł Brzezicki – zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej – podczas dyskusji na temat finansowania przedsięwzięć żeglugowych oraz produkcji stoczniowej zwrócił uwagę na model finansowania działalności stoczniowej.W trakcie pierwszej debaty skupiono się na tematyce związanej z rozwojem przemysłu stoczniowego. Konrad Konefał – prezes MS TFI MARS – zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia stałej bazy konstrukcyjno-remontowej dla marynarki jako gwarant bezpieczeństwa, poprzez zlecenie budowy i remontów w trybie bezpieczeństwa państwa.

Blok IV: Rybołówstwo i ekologia  

Pierwszy wykład szczegółowo odniósł się analizy Morza Bałtyckiego i jego zlewni, uwzględniający zarówno skutki zmian klimatycznych, jak również tych powstałych na skutek działalności człowieka.

Dr Piotr Margoński przedstawiał, iż obserwowane w ostatnich latach zmiany środowiska Morza Bałtyckiego oddziałują bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez dostępność i „jakość” zasobów pokarmowych) na przeżywalność, kondycję i rozmieszczenie zasobów ryb. Stwierdzał, że chociaż możemy bezpośrednio zarządzać działalnością człowieka (choć znaczące zmiany w tym zakresie są długotrwałe i kosztowne), to na obserwowane zmiany klimatu, w skali krótko-okresowej, już nie mamy bezpośredniego wpływu. Jednak znając ich oddziaływanie na ryby jesteśmy w stanie uwzględnić także ich pozytywne lub negatywne skutki w rekomendacjach dotyczących zarządzania.

Kolejnym podjętym tematem było funkcjonowanie ekosystemu bałtyckiego w zmiennych warunkach klimatycznych i rosnącej antropopresji. Dr Emil Kuzebski z Morskiego Instytutu Rybackiego, mimo znacznej – o niemal połowę, redukcji liczby statków rybackich, w ostatnich latach wartość wyładunków ryb bałtyckich przewyższa osiągane wyniki sprzed 2004 r. Widoczny wzrost efektywności połowów nie dotyczy jednak całej branży.
W niekorzystnej sytuacji, z uwagi na zmiany środowiskowe Morza Bałtyckiego, znajduje się rybołówstwo łodziowe oraz statki utrzymujące się z połowów dorszy. Stąd, wykładowca  sugerował aby dostępną pomoc w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,  tak adresować, aby w szczególności rozwiązać problemy tego sektora rybołówstwa.  Podkreślił z drugiej strony bardzo dobrą kondycję zasobów ryb pelagicznych (szproty i śledzie) oraz ich wysokie ceny, które sprawiają, że polskie rybołówstwo bałtyckie w coraz większym stopniu specjalizuje się w połowach tych ryb. Dodał, że obserwowana zmiana strategii połowowych powoduje wzrost liczebności statków rybackich w segmentach ukierunkowanych na połowy ryb pelagicznych.

W panelu poruszono kolejny temat Polska Kawiorem stoi.
Doświadczenie i młodość – siła Gosławic.
Antoni Łakomiak, Szymon Łakomiak, Agata Łakomiak-Winnicka, Marek Szczukowski z dwóch gospodarstw rybackich “Gosławice” sp.z.o.o. Konin oraz gospodarstwo Olsztyn II sp. z.o.o. Ruś.

Pan Antoni Łakomiak Prezes Zarządu Gospodarstwo Rybackie „GOSŁAWICE” sp. z o.o. w swoim wykładzie przedstawił historię powstania swojej firmy, której głównym kierunkiem produkcji jest kawior. Grupa gospodaruje na powierzchni około 2700 ha.
W 2013 r. po generalnym remoncie i przebudowie przetwórni oddano do eksploatacji nowoczesną linię służącą do produkcji kawioru. Surowcem wykorzystywanym w Gospodarstwie Rybackim Olsztyn II sp. z o. o. do produkcji kawioru jest ikra pochodząca z jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) i jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii).
Rozpoczęcie produkcji tego elitarnego i wyjątkowego przysmaku, spowodowało, że w 2013 r. Gospodarstwo zbudowało nową polską markę dla „czarnego złota”. Tak powstał Antonius Caviar.
Jedną z aspiracji młodej kadry pracowniczej jest optymalizacja procesu gynogenezy w celu uzyskiwania wyłącznie samiczych populacji jesiotra, a w konsekwencji zwiększenia produkcji tak cennego na rynku produktu, jakim jest czarny kawior.

Perspektywy polskiego przetwórstwa ryb
Prof. .dr hab.inż.Piotr J.Bykowski

Polskie przetwórstwo rybne intensywnie rozwinęło się na przestrzeni ostatniego 25 lecia, szczególnie szybki rozwój przypada na lata 2004-2015, kiedy realizowane były programy pomocowe UE, dzisiaj nowoczesny przemysł rybny plasuje się pod względem wielkości produkcji na 5 miejscu w UE, w prezentacji przedstawiono ważniejsze obszary, w których prowadzono najistotniejsze wdrożenia innowacyjne, zarówno procesowe jak
i produktowe. Przedstawiono szereg zagrożeń, których rozwiązanie jest konieczne tak aby zapewnić dalszy rozwój branży.

Biuro Prasowe MGMIŻŚ