Komunikat nt. wezwania Komisji Europejskiej do zapewnienia odpowiedniego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻS) informuje:

Do MGMiŻŚ jeszcze nie dotarły dokumenty ze stanowiskiem Komisji Europejskiej ws. decyzji z dnia 25 stycznia 2018 roku. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie dokonana ich analiza i w terminie określonym przez Komisję Europejską zostanie przedstawione stanowisko dotyczące zawartych w dokumentacji argumentów.

Wezwanie KE dotyczy dyrektywy ws. oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa Rady 91/271/EWG), która nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by wszystkie aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. odpowiednio odprowadzały i oczyszczały ścieki komunalne. Wedle traktatu akcesyjnego polskie aglomeracje powinny były zastosować się do tych przepisów do 31 grudnia 2015 r.

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej przy wsparciu środków publicznych oraz pochodzących z budżetu UE samorządy podejmowały intensywne działania inwestycyjne w celu wypełnienia obowiązków określonych w dyrektywie. Jednakże nadal konieczne jest prowadzenie inwestycji, które są finansowane m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Już 16 grudnia 2003 roku przyjęto Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w celu zidentyfikowania faktycznych potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz aby uszeregować ich realizację w taki sposób, aby wywiązać się ze zobowiązań względem Unii Europejskiej. KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć aktualizacji KPOŚK w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

W latach 2003 – 2016:

  • wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej (w roku 2016 – 2178 km sieci),
  • wybudowano 403 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych (w roku 2016 – 7 obiektów),
  • przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2016 – 105 inwestycji),
  • na inwestycje wydano ok 63,8 mld zł (w roku 2016 – 2,4 mld zł).

Piąta aktualizacja KPOŚK została przyjęta przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 r. Aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021.

Aktualizacja KPOŚK z 2017 roku dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej liczbie mieszkańców 38,8 mln, w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

Następstwem zatwierdzenia piątej aktualizacji KPOŚK było stworzenie nowej wersji Master Planu dla dyrektywy ściekowej, który zawiera zestawienie najważniejszych informacji planistycznych z zakresu gospodarki ściekowej wykazanych w aktualizacji.