Gdynia. Konferencja dotycząca strat spowodowanych przez foki i kormorany

W dniach 6-7 czerwca 2017 r. Departament Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zorganizował konferencję poświęconą stanu populacji i strat spowodowanych w rybołówstwie przez foki i kormorany. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, w Gdyni. Głównym celem konferencji było wypracowanie możliwych rozwiązań i dalszych działań w celu ograniczania strat w połowach powodowanych przez ssaki i ptaki chronione.

Kolejnym zadaniem Konferencji było przybliżenie uczestnikom planowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozwiązań w zakresie systemu rekompensat za szkody wyrządzone połowom przez ssaki chronione. Rekompensaty te mogą być udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze”.

Wydarzenie cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem. Swój udział w konferencji bardzo mocno zaakcentowali przedstawiciele organizacji rybackich i rybaków, w tym m. in. Związku Producentów Ryb, Polskiego Związku Wędkarskiego, Pomorskiej Organizacji Producentów Arka Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Rybaków Łodziowych „Mierzeja”.

Ze względu na tematykę konferencji, wśród uczestników byli również przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, instytutów naukowych i uniwersytetów, Urzędów Morskich, Parków Narodowych, Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego,
a także organizacji pozarządowych, m. in. WWF Polska oraz Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING.

W konferencji wziął także Olle Karlsson, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Monitoringu, Muzeum Historii Naturalnej w Szwecji, który jest także ekspertem do spraw fok.

Trzy bloki tematyczne

Pierwszy blok dotyczył stanu populacji i rozmieszczenia kormoranów i fok, naturalnej diety fok i przewidywanych zmian populacji tych dwóch gatunków w przyszłości oraz alternatywnych narzędzi połowowych.

Blok drugi odnosił się do diety fok i kormoranów w odniesieniu do strat powodowanych przez te drapieżniki w zasobach.

Natomiast trzeci blok skupił się na możliwych rozwiązaniach, których celem jest ograniczenie oddziaływania drapieżników na zasoby ryb oraz kwestii fok szarych.

Konferencja przyczyniła się do wskazania wytycznych i kierunków dla działań w celu ograniczania problemu strat w rybołówstwie powodowanych przez ssaki i ptaki chronione w przyszłości.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ