Praca na statkach pod obcą banderą.

I.Państwo bandery

Regulacje ustawy o pracy na morzu dotyczące procedur skargowych ikompetencji inspekcji państwa bandery mają zastosowanie jedynie do zatrudnienia na statkach pod polską banderą. Z tego względu, skargi dotyczące zatrudnienia pod obcą banderą należy składać do właściwych organów państwa bandery.

Zgodnie z Normą 5.1.5 ust. 4 (ang. Standard 5.1.5 par. 4) Konwencji MLC, wraz z egzemplarzem umowy o pracę wszyscy marynarze powinni otrzymać egzemplarz stosowanych na statku procedur składania skarg, w tym dane kontaktowe do właściwej władzy w państwie bandery. Dla ustalenia właściwego organu w danym państwie pomocna jest również baza danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

II.Państwo portu.

Zgodnie z Normą (ang. Standard) A5.2.2 Konwencji MLC, każdy marynarz zarzucający naruszenie wymagań Konwencji MLC (włącznie z prawami marynarzy) może wnieść skargę do upoważnionego inspektora w porcie, doktórego wpłynął statek.

W takich przypadkach najpierw sprawdzane jest czy zastosowano pokładowe procedury rozpatrywania skarg. Co do zasady, inspektor będzie starał się promować rozstrzygnięcie skargi na statku. W razie braku takiej możliwości, może on przeprowadzić bardziej szczegółową inspekcję, zawiadomić państwo bandery statku i określić plan działań naprawczych.

III.System SOLVIT

W przypadku marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą innych państw UE (a także Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) istnieje możliwość zgłoszenia skargi przez system SOLVIT, w ramach którego urzędy administracji państwowej w ww. krajach pomagają w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych – a takimi są dyrektywy wdrażające Konwencję MLC:

1.Dyrektywa Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE.

2.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/38/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu.

3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/54/UE z dnia 20 listopada 2013 r. dotycząca pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności zKonwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania, czy też rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (składki na ubezpieczenie społeczne).

Korzystanie z usług systemu SOLVIT jest bezpłatne.