Agencje zatrudnienia

I. Państwowa Inspekcja Pracy

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy:

1.Kontrola przestrzegania obowiązku:

–dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, prowadzonego przez marszałka województwa;

–prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi wprzepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

–prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 i 357), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy.

2.Ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego;

II. Marszałek Województwa

Kontrola w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19, art.19e, art. 19f ustawy o promocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy.

III. Dyrektor Urzędu Morskiego

Marynarzowi przysługuje prawo złożenia skargi do agencji zatrudnienia, zapośrednictwem której podjął pracę na statku. Dyrektor urzędu morskiego sprawdza, w jaki sposób agencja zatrudnienia wyjaśnia skargi złożone przez marynarzy podczas przeprowadzania audytów.

W przypadku, gdy złożenie skargi do agencji zatrudnienia nie przyniosło rezultatu, istnieje możliwość złożenia skargi do dyrektora urzędu morskiego, który wydał agencji zatrudnienia dokument uprawniający do kierowania marynarzy do pracy na statkach, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o pracy na morzu.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że działanie agencji zatrudnienia nie jest zgodne z ustawą o pracy na morzu lub wymaganiami określonymi w Konwencji MLC, dyrektor urzędu morskiego może przeprowadzić w agencji audytdodatkowy, a w przypadku negatywnego wyniku tego audytu unieważnić dokument uprawniający do kierowania marynarzy do pracy na statkach.

Dyrektor urzędu morskiego kontroluje działalność agencji zatrudnienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy o pracy na morzu. Dyrektor urzędu morskiego nie ma możliwości egzekwowania postanowień umów pomiędzy agencją zatrudnienia i marynarzem, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracy na morzu. Swoich praw wynikających z takiej umowy należy dochodzić na drodze sądowej.