Porty morskie

Polska posiada cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, są to Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście.

Minister właściwy ds. gospodarki morskiej sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami zarządzającymi portami oraz – w ramach prowadzonej polityki morskiej – wyznacza kierunki rozwoju portów morskich. Wpisują się one w cele określone w Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020.

Konkurencyjność portów

Poprawa konkurencyjności polskich portów na bałtyckim i europejskim rynku usług portowych to priorytet Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Inwestycje winfrastrukturę portową oraz infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu umożliwiają ich rozwój, przyciągając do polskich portów morskich przedsiębiorców prywatnych, także zagranicznych. Przedsiębiorcy inwestują w modernizację i budowę nowych terminali. Duże projekty wymagają współpracy sektora publicznego i prywatnego, pozwala to na zapewnienie najwyższej jakości usług portowych.

Rząd podejmuje decyzje, których celem jest nie tylko zwiększenie nakładów publicznych nainfrastrukturę transportową, ale także wyeliminowanie barier administracyjnych, wprowadzanie ułatwień dla obrotu portowo-morskiego, stworzenie warunków do budowy farm wiatrowych na morzu, obniżanie kosztów operacji przewozowych oraz ograniczanie zagrożeń, jakie stwarza transport morski dla środowiska. To sprawia, że w regionach nadmorskich stale powiększają się możliwości ulokowania nowych inwestycji.

Finansowanie inwestycji portowych

Źródłem finansowania inwestycji portowych są środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki własne podmiotów zarządzających portami.

Na projekty realizowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przeznaczono ponad 750 mln euro, w tym 643,66 mln euro z Funduszy Europejskich. Na liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007-2013 (PDF 2 MB) znalazły się 34 projekty morskie, obejmujące m.in. budowę i przebudowę infrastruktury portowej oraz infrastruktury dostępu do portów odstrony morza i lądu oraz projekty prac przygotowawczych dla przedsięwzięć, które będą realizowane w kolejnych latach. Beneficjentami tych projektów są zarówno zarządy portów, jak i urzędy morskie oraz gminy miast portowych i zarządca infrastruktury kolejowej. Projekty te zostały już zakończone.

W latach 2014-2020 będziemy dalej poprawiać infrastrukturę portową i infrastrukturę dostępu do portów. Na liście projektów morskich w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) znajdują się projekty owartości ok. 11,4 mld zł.