Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego przygotowuje i opiniuje projekty ustaw oraz założeń. Prowadziła prace między innymi nad projektem ustawy o pracy na morzu, implementującej Konwencję o pracy na morzu MLC 2006, projektem zmian w ustawie opodatku tonażowym, projektem ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz projektem zzakresu bezpieczeństwa morskiego i badania wypadków morskich.

Organizację oraz tryb działania Komisji reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 69, poz. 452).

Skład Komisji

 • prof. Maria Dragun-Gertner – przewodnicząca
 • mec. Michał Rzeszewicz – zastępca przewodniczącej
 • mec. Marek Czernis – członek
 • dr Krzysztof Kochanowski – członek
 • mec. Ewa Krzysztoporska – członek
 • dr kpt. ż. w. Cezary Łuczywek – członek
 • sędzia Michał Meissner – członek
 • dr Justyna Nawrot – członek
 • dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska – członek
 • dr hab. Dorota Pyć – członek
 • prof. Janusz Symonides – członek

Prace Komisji

Komisja Kodyfikacyjna opracowała między innymi:

 • Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks morski (Dz. U. z2009r., Nr 95, poz. 789), mającą na celu implementację Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, sporządzonej w Londynie 23 marca 2001 r., ratyfikowanej ustawą z 23 marca 2006 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 635). Nowelizacja ta wprowadza do ustawy Kodeks morski specjalny reżim odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi (używanymi jako napęd statku).
 • Ustawę z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks morski oraz ustawy oobszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z2012 r., poz. 1069). Ma ona na celu zapewnienie wykonania postanowień następujących aktów prawnych:
  • Protokół z 1996 r. do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzonej w Londynie 19 listopada 1976 r. (Dz. U. z 1986 r. Nr 35, poz. 175).
  • Dyrektywa nr 2009/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 128).
  • Rozporządzenie nr 392/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich namorskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. U. L 131 z 28.05.2009, str.24-46), wraz z jego załącznikiem, zawierającym Konwencję ateńską wsprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 2002 r.
  • Protokół z 2003 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 49, poz. 392), do Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli 18 grudnia 1971 r. (Dz. U. z 1986 r. Nr 14, poz. 79), zmienionej Protokołem, sporządzonym w Londynie 27 listopada 1992 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 136, poz. 1529).
 • Ustawę z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową. Ma ona na celu zapewnienie wykonania postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.)

Sprawozdania z działalności Komisji

Sprawozdanie z prac KKPM w latach 2011-2015

Sprawozdanie z prac KKPM w 2014 r.

Sprawozdanie z prac KKPM w 2013 r.

Sprawozdanie z prac KKPM w 2012 r.

Sprawozdanie z prac KKPM w 2011 r.

Sprawozdanie z prac KKPM w 2010 r.

Sprawozdanie z prac KKPM w 2009 r.