Ramowa Dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE zdnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty wdziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), na podstawie której państwa członkowskie podejmują niezbędne działania na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 roku.

Celem Dyrektywy jest ochrona izachowanie środowiska morskiego, zapobieganie jego degradacji lub gdy jest to wykonalne odtworzenie ekosystemów morskich na obszarach, gdzie uległy one niekorzystnemu oddziaływaniu, a także zapobieganie istopniowe eliminowanie zanieczyszczeń środowiska morskiego, aby wykluczyć ich znaczny wpływ na: różnorodność biologiczną morza, ekosystemy morskie, zdrowie ludzkie izgodne zprawem formy korzystania z morza, albo też znaczne dla nich zagrożenie.

Transpozycja zapisów Dyrektywy, do prawodawstwa polskiego, nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Strategia morska stanowi następujący zestaw działań:

 1. opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich – podmiot odpowiedzialny: Główny Inspektor Ochrony Środowiska;

 2. opracowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich – podmiot odpowiedzialny: Główny Inspektor Ochrony Środowiska;

 3. opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników – podmiot odpowiedzialny: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

 4. opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich – podmiot odpowiedzialny: Główny Inspektor Ochrony Środowiska;

 5. opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich – podmiot odpowiedzialny: Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Wstępna ocena stanu środowiska zawiera:

 • analizę podstawowych cech i właściwości wód morskich i obecnego stanu środowiska wód morskich;

 • analizę dominujących presji i oddziaływań pochodzenia lądowego i morskiego na wody morskie, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych, obejmującą skutki kumulacyjne i synergiczne. Na analizę składają się:

  • zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia lądowego na wody morskie, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych;

  • zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody morskie, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych;

  • zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody morskie wynikających z działalności rybackiej, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych;

 • analizę ekonomiczną i społeczną użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich.

Zgodnie z art. 61i ust. 3 oraz art. 61i ust. 5 ustawy Prawo wodne minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sporządza zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody morskie, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych oraz opracowuje analizę ekonomiczną i społeczną użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich. Departamentem wiodącym przy opracowywaniu ww. zestawienia oraz analizy jest Departament Gospodarki Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.