Uwierzytelnianie dyplomów

Od dnia 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejmuje od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kompetencje związane z uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie morskie przed uzyskaniem na nich legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tego samego dnia NAWA przejmie również od Ministerstwa Spraw Zagranicznych kompetencje związane z wydawaniem klauzuli apostille na polskich dyplomach ukończenia studiów wyższych, świadectwach ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczeniach o ukończeniu studiów wyższych oraz dyplomach o nadaniu stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.

Jakie dokumenty poświadcza NAWA

W NAWA możesz poświadczyć oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym) następujących dokumentów, wydanych przez polskie szkoły wyższe:

  • dyplomów ukończenia studiów
  • suplementów do dyplomu
  • dyplomów doktorskich
  • dyplomów habilitacyjnych
  • świadectw ukończenia studiów podyplomowych

oraz zaświadczeń o ukończeniu studiów.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/