Morskie jednostki edukacyjne

Informacje dotyczące uznania Morskich Jednostek Edukacyjnych

Wymagania dotyczące uznania MJE określone zostały w rozporządzeniach:

1) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych (Dz. U. poz. 222) – zwanego dalej „rozporządzeniem o audytach MJE”.

2) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych (Dz. U. poz. 223) – zwanego dalej „rozporządzeniem o warunkach prowadzenia szkoleń”.

Zgodnie z rozporządzeniem o audytach MJE, jednostki zostają uznane jeżeli:

1) posiadają wyznaczoną osobę odpowiedzialną za proces szkolenia i egzaminowania ( tzw. pełnomocnik STCW).

2) szkolenia prowadzone są:

−na podstawie programów szkoleń oraz na podstawie tych programów opracowanych w języku angielskim w przypadku, gdy szkolenia są prowadzone w języku angielskim (programy szkoleń realizowane przez MJE zostały określone w §2 pkt 7 niniejszego rozporządzenia),

−przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi kadry dydaktycznej określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 z późn. zm.)- zwanej dalej ustawą, (wymagania dotyczące kadry określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia o warunkach prowadzenia szkoleń),

−w odpowiednio wyposażonych salach i na sprzęcie wymaganym do właściwego przeprowadzenia szkolenia zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi wyposażenia bazy dydaktycznej określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy (wymagania dotyczące sprzętu i wyposażenia określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia o warunkach prowadzenia szkoleń).

3)zapewniają:

−sprawdzenie spełnienia warunków wstępnych do przyjęcia kandydatów na szkolenia,

−pełną informację w swoich siedzibach oraz na swoich stronach internetowych na temat warunków organizacji i przeprowadzenia szkolenia,

−prawidłowy przebieg szkolenia w celu osiągnięcia zakładanych efektów szkolenia, w szczególności uwzględniający sprawdzenie nabytej wiedzy po zakończeniu każdego etapu szkolenia,

−prawidłowy sposób zaliczania praktyki nadzorowanej i wystawiania zaświadczenia o zaliczeniu książki praktyk ‒ jeżeli dotyczy,

−prawidłowy przebieg zaliczenia części praktycznej szkolenia, uznawanego za równoważne z egzaminem praktycznym, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy oraz zgodnie z Konwencją STCW, przy udziale egzaminatora Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej posiadającego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów praktycznych na odpowiednim poziomie i w odpowiednim dziale na symulatorach odpowiadających wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 7 ustawy ‒ jeżeli dotyczy (wymagania dotyczące symulatorów określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia o warunkach prowadzenia szkoleń).

4)posiadają system zarządzania jakością potwierdzony odpowiednim certyfikatem (w nowo tworzonych MJE system zarządzania jakością powinien być potwierdzony certyfikatem w okresie roku od rozpoczęcia działalności szkoleniowej) i obejmujący procesy dotyczące szkoleń, w szczególności:

−przygotowania i realizacji programów szkoleń,

−rekrutacji, oceniania i szkolenia kadry,

−przygotowania i organizowania praktyk morskich oraz ich nadzorowania i zaliczenia książki praktyk ‒ jeżeli dotyczy,

−zasad oceniania poziomu osiąganych kompetencji oraz kryteriów zaliczania,

−dokumentowania, monitorowania i oceniania prowadzonych szkoleń,

−kontroli jakości szkoleń,

−realizacji zaliczenia części praktycznej szkolenia, uznawanego za równoważne z egzaminem praktycznym, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 i art. 77 ust. 10 ustawy oraz zgodnie z Konwencją STCW, jeżeli dotyczy.

5)rejestrują szkolenia i przeszkolenia w systemie, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy (system kontrolno-informacyjny dla portów polskich – PHICS).

6) złożą wniosek o przeprowadzenie audytu dotyczącego uznania zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy, do którego należy dołączyć załączniki wymienione w §§9,10 i 11 rozporządzenia o audytach MJE.

7) wniosą opłatę zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy w wysokości określonej w załączniku do ustawy.

Opłaty za przeprowadzenie audytu należy wnosić na rachunek:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Narodowy Bank Polski O/O w Warszawie
Nr 41 1010 1010 0054 2522 3100 0000
(w tytule opłaty prosimy o zamieszczenie skróconej nazwy jednostki oraz informacji wskazującej czego dotyczy audyt np. audyt dotyczący uznania).

Lista uznanych morskich jednostek edukacyjnych

Zaświadczenia

Podstawowe informacje, które powinny znaleźć się na zaświadczeniach przedkładanych do Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej:

 • Nazwa morskiej jednostki edukacyjnej wystawiającej dokument,
 • Datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 • Określenie rodzaju zaświadczenia:
  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • Zaświadczenie zaliczenia części praktycznej szkolenia,
  • Zaświadczenie o zaliczeniu książki praktyk
 • Numer zaświadczenia,
 • Imię (imiona) i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia osoby, dla której zaświadczenie zostało wystawione,
 • Termin, w jakim odbywało się szkolenie, odbywała się praktyka oraz przeprowadzono zaliczenie części praktycznej szkolenia,
 • Określenie szczegółów dotyczących ukończonego szkolenia, odbywania praktyk pływania lub innych praktyk oraz szczegółów dotyczących zaliczonej części praktycznej szkolenia ze wskazaniem dokładnej nazwy szkolenia,
 • Podpis osoby upoważnionej do podpisania zaświadczenia,
 • Wskazanie podstawy prawnej prowadzonego szkolenia oraz wystawienia dokumentu.

Przykładowe wzory zaświadczeń

Zaświadczenie ukończenia szkolenia (RTF 44 KB)
Zaświadczenie o zaliczeniu książki praktyk (RTF 62 KB)
Zaświadczenie zaliczenia części praktycznej szkolenia (RTF 43 KB)

Jeżeli szkolenie zostało przeprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (stare programy szkoleń) i w trakcie jego trwania treści programowe nie zostały dostosowane do ramowych programów szkoleń wydanych na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, to zaświadczenie o ukończeniu szkolenia powinno zawierać taką informację (wskazać należy odpowiednią podstawę prawną – ww. rozporządzenie z 2005 r.).

W takim przypadku morska jednostka egzaminacyjna nie może wystawić zaświadczenia o ukończeniu części praktycznej szkolenia, ponieważ takie zaświadczenie może być wystawione wyłącznie jeżeli szkolenie było prowadzone w oparciu o ramowy program szkolenia określony w rozporządzeniach wydanych na podstawie 74 ust. 4 ustawy.

Osoby, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, prowadzone w oparciu o „stare programy szkoleń”, będą zobowiązane zdać egzamin praktyczny przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną.

Okresy uznania uczelni

Przedstawiamy w tabelach okresy, w jakich uznawane były poszczególne uczelnie z określeniem zakresu uznania oraz ze wskazaniem jakich kierunków i specjalności dotyczyły.

Uznania uczelni wyższych w zakresie szkolenia zgodnego z postanowieniami Konwencji STCW (PDF 46 KB)