Informacje dla marynarzy

Nowe rozporządzenie w sprawie pilotażu morskiego

Dnia 8 stycznia 2017 r. zostało ogłoszone „nowe” rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie pilotażu morskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 38). Na podstawie § 40 ww. rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 23 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że wszystkie dokumenty kwalifikacyjne wydane przed wejściem w życie „nowego rozporządzenia” zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Jednocześnie informujemy, że ważność dyplomów pilota morskiego oraz uprawnień pilotowych wydanych na podstawie „rozporządzenia z 2013 r.” (tj. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich (Dz. U. poz. 1552) w okresie od dnia 8 grudnia 2015 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia zapewniają przepisy „nowego rozporządzenia” i zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

Natomiast, w odniesieniu do dokumentów wydanych przed dniem 8 grudnia 2015 r., które również zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, ważność zapewnia przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1320).

Ponadto informujemy, że dyplomy pilota morskiego wraz z uprawnieniami pilotowymi w pilotażu pełnomorskim wydanymi na podstawie „rozporządzenia z 2013 r.”, mogą zostać odnowione przez zdanie egzaminu na odnowienie dyplomu pilota morskiego w pilotażu pełnomorskim przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie „nowego rozporządzenia”, bez konieczności spełnienia dodatkowych wymagań.

Dodatkowo, w trakcie trwających szkoleń do uzyskania dyplomu pilota morskiego w rejonach pilotowych w odniesieniu do praktyki pilotowej stosuje się wymagania z „nowego rozporządzenia”.

Informacja dotycząca świadectw przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem i dowodzenia siłownią okrętową

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi konieczności uzupełnienia szkoleń w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub w zakresie dowodzenia siłownią okrętową przez marynarzy, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawia następujące wyjaśnienia:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 937, z późn. zm.):

 1. obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub dowodzenia siłownią okrętową dotyczy osób, które ubiegają się o uzyskanie, odpowiednio, dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej;
 2. z wymogu posiadania świadectwa przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub dowodzenia siłownią okrętową zwolnione są osoby, które ukończyły szkolenie kwalifikacyjne przeprowadzone na podstawie programu szkolenia:
  – na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym, określonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (Dz.U. 2014, poz. 258), lub
  – na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, określonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz.U. 2014, poz. 536);
 3. osoby, które po dniu 20 sierpnia 2013 r. otrzymały dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto i powyżej lub oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej z ograniczoną datą ważności do dnia 31 grudnia 2016 r. i ukończyły szkolenie na poziomie operacyjnym, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 2005, nr 173, poz. 1445), są obowiązane do uzupełnienia szkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub dowodzenia siłownią okrętową;
 4. osoby ubiegające się o dyplomy na poziomie zarządzania nie mają obowiązku uzupełniania szkoleń w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub dowodzenia siłownią okrętową;
 5. osoby odnawiające dyplomy nie mają obowiązku uzupełniania szkoleń w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub dowodzenia siłownią okrętową. Wyjątkiem są osoby, które po dniu 20 sierpnia 2013 r. otrzymały dyplomy oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto i powyżej lub oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej z ograniczoną datą ważności do dnia 31 grudnia 2016 r.

W związku z różną interpretacją wymogów Konwencji STCW przez państwa będące stronami Konwencji oraz z uwagi na szczególne wymogi armatorów, urzędy morskie:

 1. na wniosek zainteresowanego, który ukończył szkolenie kwalifikacyjne na poziomie operacyjnym lub zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, przeprowadzone w oparciu o program szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (Dz.U. 2014, poz. 258), mogą wystawić świadectwo przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem;
 2. na wniosek zainteresowanego, który ukończył szkolenie kwalifikacyjne na poziomie operacyjnym lub zarządzania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, przeprowadzone w oparciu o program szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz.U. 2014, poz. 536), mogą wystawić świadectwo przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową;
 3. na wniosek zainteresowanego, który ukończył szkolenie na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej lub na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w żegludze międzynarodowej, przeprowadzone w oparciu o program szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 2005, nr 173, poz. 1445), mogą wydać zaświadczenie, że w trakcie szkolenia kwalifikacyjnego zainteresowany zrealizował treści przewidziane, odpowiednio, w Sekcji A-II/1 i A-II/2 lub Sekcji A-III/1 i A-III/2 Kodeksu STCW.

Z uwagi na zasady przechowywania dokumentacji osobowej marynarzy, świadectwo przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem / dowodzenia siłownią okrętową może wystawić tylko ten urząd morski, który wcześniej wydał zainteresowanemu dyplom.

Świadectwa starszego motorzysty

Od 8 września 2014 r. osoby posiadające świadectwo starszego motorzysty będą mogły zajmować stanowisko oficera mechanika wachtowego oraz starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW bez ograniczeń ze względu na rodzaj żeglugi, a więc także w żegludze międzynarodowej.

Osoby posiadające świadectwo starszego motorzysty, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, aby rozszerzyć dotychczasowe uprawnienia, ograniczone do pełnienia funkcji starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW na statkach wyłącznie w żegludze krajowej, proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Dokumentów Marynarzy w dowolnym urzędzie morskim w celu wymiany dokumentu na nowy wzór.

Osoby odnawiające dyplom oficera mechanika, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wymienia się na świadectwo starszego motorzysty lub dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej, otrzymają świadectwo starszego motorzysty zgodne z aktualnie obowiązującym wzorem i utrzymają swoje uprawnienia na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 1349)

Świadectwa kucharzy okrętowych

Od 8 września 2014 r. świadectwo kucharza okrętowego wydawane jest zgodnie z wymogami Konwencji o Pracy na Morzu. Osoby zainteresowane wymianą posiadanych świadectw kucharzy okrętowych, wydawanych na podstawie nieobowiązującej Konwencji Nr 69, proszone są o zgłoszenie się do Wydziału Dokumentów Marynarzy w dowolnym urzędzie morskim w celu wymiany dokumentu na nowy wzór.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 1349)

Weryfikacja autentyczności dokumentów kwalifikacyjnych

Polska administracja morska, zgodnie z prawidłem I/2 paragraf 15 Konwencji STCW, umożliwia armatorom oraz biurom pośrednictwa pracy marynarzy weryfikację on-line autentyczności wydanych dyplomów.

Weryfikacji autentyczności dokumentów członków załóg statków morskich, wydawanych przez polską administrację morską, dokonać można poprzez System Kontroli i Informacji o Portach Polskich (system PHICS ).

Korzystanie z systemu jest możliwe po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, pozytywnej weryfikacji i uzyskaniu hasła dostępu.

    Instrukcja obsługi w języku polskim
    Instrukcja obsługi w języku angielskim

Dokumenty kwalifikacyjne

Sprawy związane z przyznawaniem i wydawaniem dokumentów kwalifikacyjnych marynarzom załatwiane są w urzędach morskich w Gdyni, Szczecinie i w Słupsku.

Informacja o aktualnych przepisach określających wymagania na dyplomy i świadectwa członków załóg statków morskich, programy szkoleń oraz wymagania egzaminacyjne