Edukacja morska i uprawnienia

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna (CMKE) organizuje i przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, jachtach komercyjnych oraz dokumentów stwierdzających uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego.

Kontakt

 1. Sekretariat CMKE w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  e-mail: cmke@mgm.gov.pl,
 2. Sekretariat w Urzędzie Morskim w Gdyni,
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
  pokój 0/26,
  godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)
  tel.: 58 355 33 35,
  e-mail: cmkegdynia@mgm.gov.pl,
 3. Sekretariat w Urzędzie Morskim w Szczecinie,
  budynek Kapitanatu Portu Szczecin, 71-603 Szczecin
  ul. Jana z Kolna 9,
  pokój 101,
  godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)
  tel.: 91 440 35 55,
  e-mail: cmkeszczecin@mgm.gov.pl.

Podstawa prawna

Art. 77 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o pracach Komisji, przejdź do zakładki o Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.

Morskie jednostki edukacyjne

Morskie jednostki edukacyjne są to ośrodki szkoleniowe uznane, przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie prowadzenia szkoleń i przeszkoleń dla członków załóg statków morskich.

W celu uzyskania wymaganych kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, konieczne jest m.in. ukończenie szkolenie w morskiej jednostce edukacyjnej. W celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia oraz spełniania postanowień Konwencji STCW (Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht) wszystkie morskie jednostki edukacyjne są poddawane cyklicznym audytom uznania oraz potwierdzeniu uznania prowadzonym przez zespół audytowy powołany przez ministra.

Więcej informacji o jednostkach edukacyjnych, znajdziesz w zakładce o morskich jednostkach edukacyjnych.

Uwierzytelnianie dyplomów uczelni morskich

Jeśli chcesz pracować za granicą i posiadasz dyplom uczelni morskiej, przed wyjazdem musisz go uwierzytelnić.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej uwierzytelnia do obrotu prawnego z zagranicą następujące dokumenty wydane przez uczelnie morskie:

 • dyplomy ukończenia studiów (w twardej oprawie) i ich duplikaty,
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i ich duplikaty,
 • zaświadczenia o ukończeniu studiów (podpisane przez organy uczelni).

Uwierzytelnieniu podlegają oryginały dokumentów wydanych przez:

 • Akademię Morską w Gdyni,
 • Akademię Morską w Szczecinie,
 • Wyższą Szkołę Morską w Gdyni,
 • Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie.

Pozostałe dokumenty uwierzytelnia uczelnia morska, która te dokumenty wydała.

Podstawa prawna

Art. 33 ust. 2 pkt 5 i art. 191b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz.1554)

Jeżeli szukasz informacji o legalizacji dokumentów, przejdź do zakładki o uwierzytelnianie dyplomów uczelni morskich.

Informacje dla marynarzy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszcza aktualne wiadomości dotyczące uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwania dokumentów kwalifikacyjnych. Zapoznaj się z informacjami dla marynarzy.