Dokumenty i wymagania egzaminacyjne

Informacja o aktualnych przepisach określających wymagania na dyplomy i świadectwa członków załóg statków morskich, programy szkoleń oraz wymagania egzaminacyjne.

Konwencje

Konwencja STCW
Zmiany z Manili do załącznika Konwencji STCW

Dyrektywy UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę 2008/106/WE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/45/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw marynarzy wydawanych przez Państwa Członkowskie

Polskie akty prawne

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
zmiana z 2012 r.
zmiana z 2013 r.
zmiana z 2014 r.

Rozporządzania w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich:
Rozporządzanie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego

Rozporządzenia w sprawie ramowych programów szkoleń:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich