Bezpieczeństwo morskie

Bezpieczeństwo morskie to bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia od zagrożeń środowiskowych i eksploatacyjnych, które niesie za sobą żegluga morska.

Bezpieczeństwo żeglugi

Bezpieczeństwo żeglugi zapewniane jest na wielu poziomach poprzez:

  • inspekcję stanu technicznego i zarządzania bezpieczeństwem na statkach o polskiej przynależności,
  • bezpieczną obsadą statków,
  • kontrolę obcych statków zawijających do polskich portów,
  • certyfikację i kontrolę wyposażenia morskiego,
  • monitorowanie ruchu statków,
  • zapewnienie oznakowania nawigacyjnego, osłony hydrometeorologicznej i łączności na morzu.

Podstawowym aktem prawnym regulującym bezpieczeństwo żeglugi jest ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281).

Przewodnik dla żeglarzy

Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów został przygotowany w związku z oczekiwaniami środowisk żeglarskich, aby ułatwić orientację w obowiązujących normach prawnych i ich praktycznym stosowaniu oraz zebrać w jednym miejscu rozproszone w różnych aktach prawnych przepisy dotyczące jachtów. Jest to jedno z działań mających posłużyć podnoszeniu świadomości, budowaniu kultury żeglarskiej oraz zwiększaniu bezpieczeństwa żeglugi.

Przepisy w zakresie ważenia kontenerów

W dniu 29 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 785), która wprowadza m.in. przepisy dotyczące określania zweryfikowanej masy brutto kontenera (VGM). Tym samym stopniowo przestaną obowiązywać rozwiązania tymczasowe, zawarte w Wytycznych Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie określania od 1 lipca 2016 r. zweryfikowanej masy kontenera (VGM) zgodnie z Prawidłem 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS.
W związku z wejściem w życie przepisów ustawowych informujemy, że podmioty wpisane na tymczasową listę zatwierdzonych załadowców upoważnionych do określania VGM metodą 2 są zobowiązane do poddania się kontroli wstępnej w celu uzyskania zatwierdzenia stosowania metody 2. Załadowców wpisanych na listę tymczasową prosimy o nieskładanie nowych wniosków o przeprowadzenie kontroli wstępnej – w ciągu najbliższych trzech tygodni skontaktuje się z Państwem w tej sprawie odpowiednio Polski Rejestr Statków S.A. lub właściwy urząd morski. Po ustaleniu terminu kontroli wstępnej załadowcy będą mieli czas do 7 dni przed tym terminem do dokonania opłaty za kontrolę – jest to o tyle istotne, że w przypadku braku takiej wpłaty, zgodnie z  Wytycznymi Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, tymczasowe zatwierdzenie metody 2 straci ważność i konieczne będzie rozpoczęcie przez załadowcę nowego procesu zatwierdzenia, a korzystanie z metody 2 w tym czasie nie będzie możliwe.
W razie pytań natury ogólnej prosimy o kontakt drogą elektroniczną – sekretariatDGM@mgm.gov.pl. W przypadku pytań dotyczących bezpośrednio przeprowadzanych kontroli prosimy o kontakt z Polskim Rejestrem Statków S.A. lub właściwym urzędem morskim (dane kontaktowe dostępne w Wytycznych Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej).

Uznane organizacje

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie morskim, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może w drodze decyzji upoważnić uznaną organizację do wykonywania zadań administracji morskiej. Więcej informacji o uznanych organizacjach znajdziesz pod tym linkiem.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) to jednostka budżetowapowołana do ratowania życia na morzu oraz zwalczania zagrożeń izanieczyszczeń środowiska morskiego w polskiej strefie odpowiedzialności. Akcje poszukiwawcze i ratownicze są prowadzone przy użyciu nowoczesnych statków ratowniczych, szybkich łodzi hybrydowych oraz helikopterów Marynarki Wojennej RP, bez względu na porę roku i warunki pogodowe. SAR (ang. Search and Rescue) to międzynarodowy skrót używany przez służby ratownictwa morskiego na całym świecie.

Morska Służba Asysty Telemedycznej

Morska Służba Asysty Telemedycznej (Służba TMAS) została powołana w celu wykonywania zadań państwa związanych z udzielaniem porad medycznych drogą radiową na morzu.

Dzięki lekarzom Służby TMAS członkowie załóg o polskiej narodowości na statkach na wodach całego świata, członkowie załóg na statkach znajdujących się w polskim rejonie odpowiedzialności SAR oraz ratownicy Służby SAR, mają w razie potrzeby zapewnioną fachową poradę co do sposobu postępowania z osobą chorą lub ranną na pokładzie statku.

Do zadań Służby TMAS należy:

  • udzielanie porad medycznych drogą radiową, w tym wspomaganie radą w zakresie diagnozy,
  • wskazanie metod postępowania oraz zabezpieczenia medycznego chorych i rannych na pokładzie statku oraz co do decyzji dotyczącej zmiany planu podróży lub zmiany portu docelowego,
  • udzielanie porad, odnośnie do konieczności przeprowadzeniu ewakuacji medycznej,
  • udzielanie wsparcia merytorycznego Służbie SAR w podejmowaniu właściwych decyzji w planowaniu, podejmowaniu i prowadzeniu akcji ratowniczych w zakresie stanu chorego.

Zadania Służby TMAS wykonuje:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia

tel. +48 58 699 84 60, +48 58 699 85 78, fax. +48 58 699 84 62

e-mail: tmas@ucmmit.gdynia.pl

Koordynatorem ds. TMAS w UCMMiT jest dr n. med. Wojciech Wołyniec.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich została powołana do badania wypadków i incydentów morskich. Komisja działa przy ministrze właściwym do spraw gospodarki morskiej. Aktem prawnym regulującym działalność Komisji jest ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068, z późn. zm.). Więcej informacji o Komisji znajdziesz pod tym linkiem.