OpublikowanoPozycjaTytuł
1ZARZĄDZENIE NR 1 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału
2ZARZĄDZENIE NR 2 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
3ZARZĄDZENIE NR 3 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania postępowania mającego na celu ocenę stanu majątkowego oraz skutków włączenia Instytutu Morskiego z siedzibą w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
4ZARZĄDZENIE NR 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
5ZARZĄDZENIE NR 5 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zarządzenie nr 5

Załączniki nr 1-11

6ZARZĄDZENIE NR 6 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej
7ZARZĄDZENIE NR 7 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie systemu kierowania w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa
8ZARZĄDZENIE NR 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu przedsiębiorstwa Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe do obowiązujących przepisów
9ZARZĄDZENIE NR 9 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2019 roku

Zarządzenie nr 9

Załącznik nr 2

10ZARZĄDZENIE NR 10 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania systemu wsparciaprzez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 10

Załącznik

11ZARZĄDZENIE NR 11 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2019 roku

Zarządzenie nr 11

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

12ZARZĄDZENIE NR 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania i planów funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 12

13ZARZĄDZENIE NR 13 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie

Zarządzenie nr 13

14ZARZĄDZENIE NR 14 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie realizacji zadań związanych z przygotowaniem szczególnej ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowane oraz przez przedsiębiorców
15ZARZĄDZENIE NR 15 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Monitorowania Zagrożeń, realizacji zadań Centralnego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowania systemu stałych dyżurów

Zarządzenie nr 15

Załączniki

16ZARZĄDZENIE NR 16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Zarządzenie nr 16

Załączniki

17ZARZĄDZENIE NR 17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych w sprawie finansowania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa

Zarządzenie nr 17

Wytyczne

Załączniki

18ZARZĄDZENIE NR 18 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie Wytycznych do planów osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych oraz infrastruktury portowej i transportu morskiego
19ZARZĄDZENIE NR 19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego
20ZARZĄDZENIE NR 20 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących zgłaszania incydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w podsektorze transportu wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej dystrybucji
21Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych mających zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, które mają zastosowanie przy ocenie spełnienia przez statki wymagań technicznych, oraz daty rozpoczęcia ich stosowania

Obwieszczenie

Załącznik

22ZARZĄDZENIE NR 21 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu

Zarządzenie nr 21

Załączniki 1-3

23ZARZĄDZENIE NR 22 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przygotowań do militaryzacji w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna oraz żegluga śródlądowa

Zarządzenie nr 22

Wytyczne do Zarządzenia

Załączniki do Wytycznych nr 1-12

Załącznik do Wytycznych nr 13

Załącznik do Wytycznych nr 14

 

24Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 21 budżetu państwa „Gospodarka morska” i części 62 budżetu państwa „Rybołówstwo” wraz z kwotami tych dotacji

Obwieszczenie

Załączniki

 

25ZARZĄDZENIE NR 23 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
26ZARZĄDZENIE NR 24 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia Technikum Morskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Morskich im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu
27ZARZĄDZENIE NR 25 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zarządzenie nr 25

28ZARZĄDZENIE NR 26 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej

Zarządzenie nr 26

29ZARZĄDZENIE NR 27 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
30ZARZĄDZENIE NR 28 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zarządzenie nr 28

31ZARZĄDZENIE NR 29 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zarządzenie nr 29

Załączniki

32ZARZĄDZENIE NR 30 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do spraw realizacji Programu „Batory”