OpublikowanoPozycjaTytuł
1ZARZĄDZENIE NR 1 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
2ZARZĄDZENIE NR 2 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
3ZARZĄDZENIE NR 3 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
4ZARZĄDZENIE NR 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
5ZARZĄDZENIE NR 5 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
6ZARZĄDZENIE NR 6 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego
7ZARZĄDZENIE NR 7 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw procesu negocjacji związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
8ZARZĄDZENIE NR 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
9ZARZĄDZENIE NR 9 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego
10ZARZĄDZENIE NR 10 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Światowe Dni Morza 2018"

Zarządzenie nr 10

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

11ZARZĄDZENIE NR 11 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
12ZARZĄDZENIE NR 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie systemu kierowania w działach administracji rządowej gospodarka morska,gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa
13ZARZĄDZENIE NR 13 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2018 roku

Zarządzenie nr 13

Załącznik nr 2 - Schemat organizacji szkolenia

14ZARZĄDZENIE NR 14 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2018 roku

Zarządzenie nr 14

Załącznik nr 2

15ZARZĄDZENIE NR 15 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
16ZARZĄDZENIE NR 16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału
17ZARZĄDZENIE NR 17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Zarybiania
18ZARZĄDZENIE NR 18 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego
19ZARZĄDZENIE NR 19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie
20ZARZĄDZENIE NR 20 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dla Nauczycieli Akademickich
21ZARZĄDZENIE NR 21 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw samooceny ryzyka nadużyć finansowych
22ZARZĄDZENIE NR 22 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału
23ZARZĄDZENIE NR 23 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby
24ZARZĄDZENIE NR 24 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
25ZARZĄDZENIE NR 25 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych
26ZARZĄDZENIE NR 26 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw desygnacji
27ZARZĄDZENIE NR 27 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
28ZARZĄDZENIE NR 28 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2018 r. w w sprawie nadania regulaminu komitetowi audytu
29ZARZĄDZENIE NR 29 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej
30ZARZĄDZENIE NR 30 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
31ZARZĄDZENIE NR 31 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
32ZARZĄDZENIE NR 32 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
33ZARZĄDZENIE NR 33 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2018 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
34ZARZĄDZENIE NR 34 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
35ZARZĄDZENIE NR 35 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w obrębie jednego rozdziału
36OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 21 budżetu państwa „Gospodarka morska” i części 62 budżetu państwa „Rybołówstwo” wraz z kwotami tych dotacji
37ZARZĄDZENIE NR 36 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie państwowej jednostki budżetowej - Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły
38ZARZĄDZENIE NR 37 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych
39ZARZĄDZENIE NR 38 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania Programu Rozwoju Retencji
40ZARZĄDZENIE NR 39 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego