OpublikowanoPozycjaTytuł
1ZARZĄDZENIE NR 1 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 1

2ZARZĄDZENIE NR 2 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2017 roku
3ZARZĄDZENIE NR 3 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa

Zarządzenie nr 3

4ZARZĄDZENIE NR 5 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Konwentu Morskiego

Zarządzenie Nr 5

5ZARZĄDZENIE NR 6 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie utworzenia Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 6

6ZARZĄDZENIE NR 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego w MGMiŻŚ

Zarządzenie nr 4

7ZARZĄDZENIE NR 7 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

Zarządzenie nr 7

8ZARZĄDZENIE NR 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Zarządzenie nr 8

9ZARZĄDZENIE NR 9 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Okręgowemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie

Zarządzenie nr 9

10ZARZĄDZENIE NR 10 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw desygnacji

Zarządzenie nr 10

11ZARZĄDZENIE NR 11 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby ławników kadencji w latach 2017–2019 dla izb morskich

Zarządzenie nr 11

12ZARZĄDZENIE NR 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby

Zarządzenie nr 12

13ZARZĄDZENIE NR 13 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do oceny celowości oraz warunków komercjalizacji Instytutu Morskiego w Gdańsku

Zarządzenie nr 13

14ZARZĄDZENIE NR 14 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu do oceny celowości oraz warunków komercjalizacji Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni
15ZARZĄDZENIE NR 15 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Zarządzenie nr 15

16ZARZĄDZENIE NR 16 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zarządzenie nr 16

17ZARZĄDZENIE NR 17 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zarządzenie nr 17

18ZARZĄDZENIE NR 18 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komitetu audytu

Zarządzenie nr 18

19ZARZĄDZENIE NR 19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
20ZARZĄDZENIE NR 20 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie utworzenia Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę celowości oraz warunków komercjalizacji Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

Zarządzenie nr 20

21Zarządzenie nr 21 Ministra GMiŻŚ w sprawie powołania Zespołu do spraw innowacji
22Zarządzenie nr 22 Ministra GMiŻŚ w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego
23ZARZĄDZENIE NR 23 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
24ZARZĄDZENIE NR 24 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
25ZARZĄDZENIE NR 25 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 lipca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Zarybiania
26ZARZĄDZENIE NR 26 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 września 2017r. w sprawie powołania Zespołu do spraw procesu negocjacji związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
27ZARZĄDZENIE NR 27 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 września 2017r. w sprawie opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zarządzenie nr 27

Załącznik do zarządzenia nr 27

28KOMUNIKAT Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla jednostek podległych i nadzorowanych w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa
28Załączniki do Komunikatu poz. 28 MGMiŻŚ z dnia 12 września 2017 r.
29ZARZĄDZENIE NR 29 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji i nadzoru nad działaniami związanymi z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
30ZARZĄDZENIE NR 28 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań realizowanych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w związku z obchodami Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
31ZARZĄDZENIE NR 30 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej
32ZARZĄDZENIE NR 31 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa
33ZARZĄDZENIE NR 32 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa
34ZARZĄDZENIE NR 33 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa
35ZARZĄDZENIE NR 34 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni
36ZARZĄDZENIE NR 35 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej