Archiwum Priorytet 4

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Archiwalne pliki.

Dokumenty ważne do 13 lipca 2017 r.

  1. Formularz wniosku o dofinansowanie
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
  3. Biznes Plan uproszczony
  4. Nowa wersja biznesplanu uproszczonego uwzględniająca realizację operacji przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
  5. Wzór umowy o dofinansowanie
  6. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
  7. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
  8. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczkiZałącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
  9. Formularz wniosku o płatność
  10. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność