Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, na poddziałanie 1.4.3 „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, na poddziałanie 1.4.3 „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Na co można składać wnioski Wnioski o dofinansowanie można składać na rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 . Kto może składać wnioski Wnioski o dofinansowanie mogą składać armatorzy statków rybackich wykonujący rybołówstwo komercyjne . Kiedy można złożyć wniosek Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 5 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie. Sposób składania wniosków Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego . Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 16 224 152,43 złotych. Kryteria wyboru operacji Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeżeli wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w tym samym terminie, pierwszeństwo na liście uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy . Niezbędne dokumenty Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/ Inne ważne informacje Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014. Opis promocji operacji We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 do pobrania ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi .