Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku 3 lutego 2016 roku ogłosił konkurs na wyłonienie partnera do realizacji projektu pn."Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej" w ramach planowanego zgłoszenia do naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".

   Pełna informacja dotycząca warunków udziału w konkursie, sposobu przygotowania oferty oraz wymaganych dokumentów, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku - http://www.umsl.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakładce „ogłoszenia”.
   Biuro Prasowe MGMiŻŚ