Na dzisiejszym posiedzeniu łączonych sejmowych komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Spraw Zagranicznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie 19 stycznia 1996 r.

Projekt dotyczy zapewnienia na objętych Porozumieniem AGN drogach wodnych na terenie Polski warunków nawigacyjnych spełniających kryteria śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, tzw. klasy E, odpowiadającej co najmniej IV klasie żeglowności.

Projekt zyskał jednogłośne poparcie komisji, które wnioskują uchwalenie projektu ustawy bez poprawek. Po przyjęciu dokumentu przez izby parlamentu podpis złoży Prezydent RP.

Przystąpienie do Konwencji AGN jest jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Pierwszym, istotnym krokiem dla rozbudowy lub modernizacji śródlądowych dróg w Polsce było przyjęcie w czerwcu 2016 przez Radę Ministrów „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce do roku 2020 z perspektywa do 2030” - strategicznego dokumentu określającego perspektywę tworzenia warunków do rozwoju transportu śródlądowego w Polsce. Strategia polskiego rządu wpisuje się w europejskie regulacje wyznaczone właśnie w Porozumieniu AGN.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ